เรื่องเด่น ปิดรับบริจาค ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน กับโครงการกฐินแสนกอง

ในห้อง 'ประกาศจาก เว็บพลังจิต' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 13 ตุลาคม 2019.

 1. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,540
  กระทู้เรื่องเด่น:
  92
  ค่าพลัง:
  +62,430
  61 นายภณ ไพสิฐสิทยาและครอบครัว
  61.jpg
  62 นายพลพจน์ พงษ์สุวรรณ บิดา มารดา และครอบครัว
  62.jpg
  63 นส. ลชฏาธิป เมฆอุไร
  63.jpg
  64 สุชานันท์ เพชรชิต
  64.jpg
  65 นางจรีพร-นายไตรพรต-นายเตวิช กิตติวิมลและครอบครัว
  65.jpg
  66 นาย นครินทร์ จันทร์ประทีป-นางสาว เสริมสุข ปุริมะ และครอบครัว
  66.jpg
  67 นางสาวถาวรีย์ แก้วน้อย, นายเอกพจน์ นายธนินท์ธร นางสาวมณีวรรณ ไม้งาม
  67.jpg
  68 กฤตติกา ทับทอง
  68.jpg
  69 นายฤๅชา รัศมีโชติ และครอบครัว
  69.jpg
  70 นิรมล ปัจฉิมางกูร , วีรวัฒน์ สุนทรพัฒน์ และ ครอบครัว
  70.jpg
  71 อัยรัตน์ เรืองศรี และครอบครัว
  71.jpg
  72 นายธนกร ทิพย์อักษร และครอบครัว
  72.jpg
  73 นายจีรวัฒก์ ศรีวัฒนะชัยและผู้เกี่ยวพันเกี่ยวข้อง
  73.jpg
  74 นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมเล็ก พร้อมบิดา มารดาและครอบครัว
  74.jpg
  75 รณชัย อุดมเพทายกุล
  75.jpg
  76 ผู้บริหาร หจก. เจพี บลิส
  76.jpg
  77 วีระชัย แก่นภักดี และครอบครัว
  77.jpg
  78 ชนิจันทร์ เชิงขุนทด
  78.jpg
  79 คุณจิรวรรตน์ จิรเจริญยิ่งสุข พร้อมครอบครัว
  79.jpg
  80 โครงการกฐินแสนกอง และ ทุกท่านที่ทำไม่ถึง 1,000 บาทรวมกัน
  80.jpg
  81 เฉลย - ทองใบ สงเคราะห์ธรรม และครอบครัว
  81.jpg
  82 นส. ศศิกาญจน์ อภิลักขิตสมัย นส. ณัฐพัชร์ อภิลักขิตสมัย และ ครอบครัว
  82.jpg
  83 รัตน์ศริน พิพิธหิรัญสุข และ นางจิตต์ลักษณ์ ไพศาลพานิช
  83.jpg
  84 นายสุรวุฒิ - นางเกษมธิดา - นายถิรวุฒิ แย้มศรี และครอบครัว
  84.jpg
  85 นายดรณ์ - นางคมนรัตน์ พลชัย, ด.ญ.เพชรสุดา พลชัย และครอบครัว
  85.jpg
  86 ดนยา สามบุญเรือง และนายสุทัศน์ เกตุภูษา และครอบครัว
  86.jpg
  87 ตวงพรและครอบครัวรัตนพงศ์ประกิต
  87.jpg
  88 นายปัญจะ จิ้มลิ้มเลิศ
  88.jpg
  89 นาย อาชัญ พรมลี ,น.ส.จิตติสรณ์ เปื่ยมทอง พร้อมครอบครัว
  89.jpg
  90 นายทวี ประดับทอง
  90.jpg
   
 2. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,540
  กระทู้เรื่องเด่น:
  92
  ค่าพลัง:
  +62,430
  91 เฉลิมเดช ตีรสิตานนท์ และ ครอบครัว
  91.jpg
  92 วิสิฐศักย์ ธีรศิษฐานนท์
  92.jpg
  93 น.ส.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และครอบครัว
  93.jpg
  94 วรพล ลีลาเกียรติสกุล ดช.มนัสวิน ลีลาเกียรติสกุล
  94.jpg
  95 นส. สยาวไลย์ โชคมาเสริมกุล
  95.jpg
  96 นายวิชาญ งามหนองอ้อ และครอบครัว
  96.jpg
  97 นายโกศล - นางจงกล อโณทยานนท์, นส.อมรรัตน์ นส.ปิยธิดา นายศุภชัย อโณทยานนท์
  97.jpg
  98 นายฤจพจน์ ใสสะอาด และครอบครัว
  98.jpg
  99 ทรงยศ พร้อมครอบครัว
  99.jpg
  100 นางลัดดาวัณย์ สกุลสุข
  100.jpg
  101 นายนิวัฒน์ ธรรมาพฤกษ์ และครอบครัว
  101.jpg
  102 นส.สุภาพร ขัติกุล
  102.jpg
  103 น.ส.ศรินญา บูรณะจิตปกรณ์ และครอบครัว
  103.jpg
  104 นายเศรษฐพล ปัญญาทอง
  104.jpg
  105 จิราภรณ์ พงษ์ศิริ , อำภา พงษ์ศิริ และ ลอน แทง
  105.jpg
  106 วิกร จิรวัชรากร และ มาลัย เกษมกิจทิศากร เเละ ครอบครัว
  106.jpg
  107 นายคมภัคพงค์ จรูญเกียรติภัค นางสาวนารีนาท อินทร์คำ และครอบครัว
  107.jpg
  108 นาย สุพจน์ นาง สมศรี พวงสันเทียะ น.ส.สุมาลี น.ส.เพ็ญนภา น.ส.อรอุมา พวงสันเทียะ
  108.jpg
  109 นายคมภัคพงค์ จรูญเกียรติภัค นางสาวนารีนาท อินทร์คำ และครอบครัว
  109.jpg
  110 นายประจิต-นางวรรณภา ประเสริฐประศาสน์ และครอบครัวกาญจนสกาว
  110.jpg
  111 พิสุจน์ น้ำสาและครอบครัว
  111.jpg
  112 พชิรา เรียงวิวัฒน์
  112.jpg
  113 พ.อ.อ. ต้อง นายประมวล นางฉันทนา ด.ช.ชยพัทธ์ (ภู่ผ่าน) และบุตรที่เสียชีวิต
  113.jpg
  114 ปาณสกุณ ทักษิณวราจาร
  114.jpg
  115 ธีรศักดิ์ น้าประเสริฐกุล
  115.jpg
  116 นาย เอกรินทร์ กลิ่นนุชและครอบครัว
  116.jpg
  117 นางสาว สุธาสินี ผลวัฒนะ
  117.jpg
  118 นางสาวชเณษฎ์นิจ เกษรปิยสวัสดิ์ และครอบครัว
  118.jpg
  119 นายโชคชัย-นางพรทิพย์ หอธรรมกุศล
  119.jpg
  120 จุฑามาศและครอบครัวพจนามงคลกุล
  120.jpg
  121 คุณอภิรมย์ คงเพ็ชรศักดิ์ คุณวันเพ็ญ จำปี
  121.jpg
  122 สุวรรณ ตั่งจิตเจริญสิน พร้อมครอบครัว
  122.jpg
  123 นางสาว ธนิดา อภิธนวิทย์ และครอบครัว อภิธนวิทย์
  123.jpg
  124 พงศ์ณสวัสดิ์ หิรัญสุขและครอบครัว
  124.jpg
  125 คุณมณชนก หนูแก้ว และครอบครัว ตลอดจนญาติพี่น้อง
  125.jpg
   
 3. Kkchi

  Kkchi สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2016
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +40
  สาธุครับ ขออนุโมทนาในบุญกับทุกๆท่านด้วยน่ะครับสาธุ สาธุ สาธุ
   
 4. มินทรายณ์

  มินทรายณ์ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2019
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +2
  ยังบริจาคทำบุญฐินได้อยู่ไหมตอนนี้ เห็นว่าหมดเขตแล้ว เมื่อ 16 ตุลาคม 62
   
 5. Loungpor

  Loungpor เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  17,552
  ค่าพลัง:
  +8,394
  ขออนุโมทนาในบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 6. zakell

  zakell สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤศจิกายน 2017
  โพสต์:
  41
  ค่าพลัง:
  +136
  อนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านที่ร่วมบุญในคราวครั้งนี้ด้วยนะครับ
   
 7. รักคุณเท่าฟ้า

  รักคุณเท่าฟ้า สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  42
  ค่าพลัง:
  +62
  ไม่มีชื่อ แต่ไม่เป็นไร
   
 8. s3515941

  s3515941 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กุมภาพันธ์ 2006
  โพสต์:
  288
  ค่าพลัง:
  +1,142
  โมทนาทุกท่านด้วยครับ แต่ปีนี้ประกาศช้ารึเปล่า ทำไมเพิ่งเห็น เสียดาย
   
 9. komsorn

  komsorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 กันยายน 2009
  โพสต์:
  49
  ค่าพลัง:
  +455
  ขออนุโมทนา กับทุกๆท่านทีได้ร่วมและมีส่วนร่วมถวายผ้ากฐินครับ
  สาธุ สาธุ สาธุ
   

แชร์หน้านี้

Loading...