**ร้านศิวิไลพระเครื่อง** วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เกจิคณาจารย์ภาคเหนือ

ในห้อง 'พระเครื่อง วัตถุมงคล' ตั้งกระทู้โดย ศิวิไล, 25 พฤษภาคม 2013.

 1. ศิวิไล

  ศิวิไล เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  7,831
  ค่าพลัง:
  +1,178
  รายการที่ 4999

  เหรียญรุ่นแรกครูบาก๋ำ วัดบุญเกิด ปี 2523

  พระมหาเถรแห่ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา


  ราคา 1000 บาท สนใจสอบถามได้ครับ 086-1936900

  IMG_0057.JPG IMG_0058.JPG

  ประวัติพระราชมงคลวิสุทธิ์ (ก้ำ กลฺยาณธมฺโม)
  CCF11032560.jpg

  ชาติภูมิ
  นามเดิม ชื่อ ก้ำ นามสกุล ธรรมขันธ์ เกิดเมื่อ ปีระกา วันที่ ๑๙ กันยายน

  พ.ศ. ๒๔๖๔ (สมัยรัชกาลที่ ๖) ที่บ้านเลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอกคำใต้

  อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย โยมบิดาชื่อ นายเฮือน ธรรมขันธ์ โยมมารดา

  ชื่อ นางเย็น ธรรมขันธ์
  บรรพชา

  บรรพชาเป็นสามเณร ปีวอก วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕

  ณ วัดดอนเหล็ก ตำบลดอกคำใต้ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย

  พระอุปัชฌาย์ คือ เจ้าอธิการแก้ว กาวิชโย วัดดอนเหล็ก

  อุปสมบท
  อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ปีมะโรง วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ณ วัดดอนเหล็ก ตำบลดอกคำใต้ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย

  พระอุปัชฌาย์ คือ เจ้าอธิการแก้ว กาวิชโย วัดดอนเหล็ก พระกรรมวาจาจารย์ คือ พระอธิการตุ๊ด ธมฺมลงฺกาโร

  วัดสันช้างหิน พระอนุสาวนาจารย์ คือ พระอธิการสิงห์กี ธมฺมจารี วัดสันกลาง


  การศึกษา
  พ.ศ. ๒๔๗๕ สำเร็จการศึกษาหนังสือล้านนาจากวัดบุญเกิด

  พ.ศ. ๒๔๘๐ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาล บ้านสันช้างหิน ตำบลดอกคำใต้ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย

  พ.ศ. ๒๔๘๓ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะวัดเมืองชุม อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย

  พ.ศ. ๒๔๙๓ สอบได้ประกาศนียบัตรครูมูล (ป.) สำนักเรียนสนามสอบ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

  พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบได้ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) สำนักเรียนสนามสอบ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

  พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบได้วิชาครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) สำนักเรียนสนามสอบ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

  พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับการถวายปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.กิตติ์) จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา

  พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับการถวายปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.กิตติ์) จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา
  งานปกครองและสมณศักดิ์

  พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นเจ้าอธิการก้ำ เจ้าคณะตำบลดอกคำใต้
  พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นเจ้าคณะกิ่งอำเภอดอกคำใต้ เป็นพระครูชั้นประทวนและเป็นพระอุปัชฌาย์

  พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นเจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้

  พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นโท “พระครูสุวรรณคณาภิรักษ์”

  พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก “พระครูสุวรรณคณาภิรักษ์”

  พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นพิเศษ “พระครูสุวรรณคณาภิรักษ์”

  พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา

  พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

  พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญยก ราชทินนามที่ “พระมงคลวัฒน์”

  พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นพระราชาคณะ ชั้นราช ราชทินนามที่ “พระราชมงคลวิสุทธิ์”


  B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A1.jpg
  พัดยศประจำตำแหน่ง
  พระราชาคณะชั้นราช
  งานเผยแผ่

  พ.ศ. ๒๔๙๕ ติดตามพระครูพินิตธรรมประภาส (ปวง ธมฺมปญฺโญ) เจ้าคณะแขวงเมืองพะเยา (ปัจจุบัน คือ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์) พระธรรมทูตเมืองพะเยา ออกจาริกอบรมชาวบ้านในเขตอำเภอเชียงคำ อำเภอเทิง และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

  พ.ศ. ๒๕๐๙-ปัจจุบัน เป็นพระธรรมทูตประจำอำเภอดอกคำใต้ ได้อบรมศีลธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร ประชาชนในเขตอำเภอดอกคำใต้ เนื่องในโอกาสงานวันสำคัญต่าง ๆ ประจำทุกปี

  ความชำนาญการ
  ๑. ท่องบทสวดมนต์ได้ทุกบทอย่างแตกฉาน

  ๒. แสดงพระธรรมเทศนาตามแนวเทศนาโวหารแบบล้านนา

  ๓. อ่านเขียนหนังสือพื้นเมืองเหนือ (ภาษาล้านนา)

  ๔. การบริหารจัดการ

  ๕. อบรมสั่งสอนนักเรียนและพุทธศาสนิกชน

  ๖. มีความรู้ด้านการก่อสร้าง งานช่างไม้ งานช่างปูน

  ๗. พิมพ์ดีดสัมผัสภาษาไทยได้

  รางวัลที่ได้รับ
  พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับยกฐานะเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง

  พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับเสาเสมาธรรมจักรทองคำ จากผลงานสร้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขึ้นในวัด

  พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับพัดและประกาศนียบัตรเป็นวัดพัฒนาดีเด่นจากสมเด็จพระสังฆราชฯ

  พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับโล่ห์เป็นรางวัลดีเด่นที่เป็นศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับโล่เป็นรางวัลผลงานการจัดเป็นศูนย์การเรียนชุมชน (กศ.น.)

  พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒ เป็นวัดที่มีผลงานการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระ-เกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกป่าตาม พระราชเสาวนีย์ปลูกป่าภูมิรักษ์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา

  พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับการถวายปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.กิตติ์) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับโล่และเกียรติบัตร ยกย่องให้เป็นคนดีศรีดอกคำใต้

  พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับการถวายปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.กิตติ์) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  sd-20171203-101458.jpg
  พระราชมงคลวิสุทธิ์ (ก้ำ กลฺยาณธมฺโม)
  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
  เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด
  เกียรติคุณ
  พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชมงคลวิสุทธิ์ (ก้ำ กลฺยาณธมฺโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ปัจจุบันอายุได้ ๙๗ ปี พรรษาที่ ๗๗ เป็นพระมหาเถระ ที่มีอายุพรรษามากอีกรูปหนึ่งในจังหวัดพะเยา เป็น พระสุปฏิปันโน (ผู้ปฏิบัติดีแล้ว) มีจริยาวัตรอันน่าเคารพเลื่อมใส มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นผู้มีความเมตตาสูง มีอารมณ์ดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา เป็นผู้มีสติ ปัญญาเป็นเลิศ สามารถท่องบทสวดมนต์ได้ทุกบทอย่างแตกฉาน ตระหนักและเห็นความสำคัญของการ ศึกษา ชอบศึกษาหา ความรู้อยู่เสมอ เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างมี ความสุขทั้งกายและใจ ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องเพื่อดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ถาวรสืบไป เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีและรักบ้านเกิด มีน้ำใจช่วยเหลืออนุเคราะห์ผู้อื่น เสียสละทรัพย์สินส่วนตัวตลอดจนรายได้ที่ได้รับจากกิจนิมนต์ นำไปบริจาคเป็นทุนการศึกษาสร้างวัด สร้างโรงเรียน สร้างโรงพยาบาลและองค์การสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ นับไม่ถ้วน นอก จากนั้นหลวงปู่ ยังมีความรู้ความสามารถในวิทยาคมเป็นเลิศ จึงนับว่าหลวงปู่เป็นปูชนียบุคคล ที่น่าเคารพยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกล จึงให้ความศรัทธามั่นต่อท่านมาโดยตลอดในชีวิตนี้ หากใครได้ไปกราบไหว้ ทำบุญ รับศีล รับพรและรดน้ำมนต์จากหลวงปู่ ผู้เป็นเนื้อนาบุญของเมืองดอกคำใต้ ก็นับว่าเป็นผู้ที่โชคดีอย่างที่สุด ด้วยบารมีของหลวงปู่ จะช่วยให้ผู้นั้นมีโชคมีลาภ แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง ได้พบแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตและเป็นสิริมงคลต่อผู้นั้นตลอดไป

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2019
 2. ศิวิไล

  ศิวิไล เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  7,831
  ค่าพลัง:
  +1,178
  รายการที่ 5000

  ตะกรุดแสนค้อนอ่อนหลวงปู่ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธัมปํญโญ วัดร้องคุ้ม ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ครับ

  แสนค้อนอ่อน เป็นเคล็ดวิชาล้านนา ป้องกันภัยและป็นเมตตาค้าขายได้ด้วย ตำราวิชาเฉพาะของท่านครูบาเจ้าบุญปั๋น ตามตำราได้กล่าวไว้ เเม้แต่ศรัตรูมาคิดมาทำร้ายใช้ค้อนมาทำร้ายนั้บแสนครั้ง ด้วยพุทธคุณทำให้ค้อนอ่อนเขามาทำร้ายมิได้ซ้ำยังกลับกลายเป็นมิตร จนเป็นกลายเป็นตำรา แสนค้อนอ่อน


  แช่ทำน้ำมนต์พรมสินค้า คนนิยมชมชอบค้าขายดีมีกำไรและป้องกันภัยได้ด้วยครับ หรือพกติดตัวเดินทางปลอดภัย ศัตรูที่คิดร้ายไม่สามารถคิดทำร้ายได้


  คุณ MATHS บูชาแล้วครับ

  IMG_0136.JPG IMG_0138.JPG Clip.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 พฤษภาคม 2019
 3. MATHS

  MATHS เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 เมษายน 2012
  โพสต์:
  476
  ค่าพลัง:
  +637
  ขอจองรายการที่5000 ตะกรุดแสนค้อนอ่อนครับ
   
 4. ศิวิไล

  ศิวิไล เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  7,831
  ค่าพลัง:
  +1,178
  รับทราบการจอง ขอบคุณครับ
   
 5. ศิวิไล

  ศิวิไล เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  7,831
  ค่าพลัง:
  +1,178
  รายการที่ 5001

  เหรียญหลวงปู่สิม พุทธจาโร รุ่นบ่อน้ำมันฝาง ปี 2517


  พระดีราคาเบาๆ น่าใช้อีกรุ่นของหลวงปู่สิมครับ


  ราคา 700 บาท สนใจสอบถามได้ครับ 086-1936900

  IMG_0229.JPG IMG_0230.JPG
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2019
 6. ศิวิไล

  ศิวิไล เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  7,831
  ค่าพลัง:
  +1,178
  รายการที่ 5002

  เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเพชร วัดศรีดอนชัย จ.เชียงราย
  สวยเดิมๆ


  "หลวงพ่อเพชร" ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเชียงของ และพระธาตุศรีเวียงดอนชัย มีประเพณีสักการะบูชาเป็นประจำทุกปีในวันมาฆบูชา หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ ปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก

  เหรียญสุดยอดประสบการณ์แห่งเชียงของท่านที่ชอบของสวยเดิมๆไม่ควรพลาดครับ


  บูชาแล้วครับ


  Clip_3.jpg Clip_4.jpg Clip_5.jpg Clip_6.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2019
 7. ศิวิไล

  ศิวิไล เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  7,831
  ค่าพลัง:
  +1,178
  รายการที่ 5003

  เหรียญรุ่นแรกครูบาขันแก้ว วัดสันพระเจ้าแดง เนื้อทองระฆัง หลวงพ่อพรหม ตอกโค๊ตดาวชัดเจนครับ


  คณะศิษย์รัศมีพรหม (ศิษย์หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์) นำโดย คุณหมอสมสุข คงอุไร จัดสร้างถวาย พ.ศ.2520 เนื้อทองระฆังหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค

  ราคา 4350 บาท สนใจสอบถามได้ครับ 086-1936900

  gj.jpg gv.jpg c.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2019
 8. ศิวิไล

  ศิวิไล เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  7,831
  ค่าพลัง:
  +1,178
  รายการที่ 5004

  เหรียญหลวงพ่อสักคงตัน วัดศรีนวรัฐ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รุ่นแรก ปี 2518 เนื้อทองแดงรมดำ

  พระพุทธรูปศักสิทธิ์ พระเจ้าสักคงตัน หรือพระเจ้าอกล้ง

  พระพุทธรูปปางมารวิชัย

  สร้างด้วยไม้สักขนาดหน้าตักกว้าง 32 นิ้ว สูง 56 นิ้ว

  นำมาจากเวียงท่ากาน

  สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยเวียงท่ากานยังรุ่งเรือง

  ปลุกเสกดดย สุดยอดเกจิเเห่งสันป่าตอง อาอิ ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี
  ครูบาอิน วัดฟ้าหลั่ง อาจารย์เณรวิเศษสิงห์คำ วัดป่าสัก และได้นำเหรียญเข้าร่วมพิธีปลุกเสกเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัยเชียงใหม่

  จัดเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ของสันป่าตอง


  สวยผิ้วรุ้งไม่ผ่านการใช้ ตอกโค๊ตชัดเจน


  คุณ j999 บูชาแล้วครับ

  hgop.jpg uj.jpg hg.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 พฤษภาคม 2019
 9. j999

  j999 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  6,366
  ค่าพลัง:
  +5,717
  ขอจองครับ
   
 10. j999

  j999 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  6,366
  ค่าพลัง:
  +5,717
  ขอจองครับ
   
 11. ศิวิไล

  ศิวิไล เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  7,831
  ค่าพลัง:
  +1,178
  รับทราบการจอง ขอบคุณครับ
   
 12. ศิวิไล

  ศิวิไล เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  7,831
  ค่าพลัง:
  +1,178
  รายการที่ 5005

  เหรียญรุ่นแรกครูบาคำเหมย วัดศรีดงเย็น
  เทพเจ้าแห่งเมืองไชยปราการ

  พระเกจิผู้ทรงวิทยาคนเเห่งสายเหนือแห่งเมืองเชียงใหม่ พระนักพัฒนาผู้สร้างและเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของคน เมืองไชยปราการ ฝาง แม่อาย ศิษย์อีกองค์ของท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย คนพื้นที่ทรายถึงกิตติศัทพ์เป็นอย่างดีโด่งดังมากเรื่อง ข่าม คงกระพัน เมตตาเเคล้วคลาด กันฝีกันสางเเขวนเหรียญเดียวจบ มีประสบการณ์โชกโชนคับ

  ราคา 2500 บาท สนใจสอบถามได้ครับ 086-1936900

  hu.jpg dfo.jpg nh.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2019
 13. ศิวิไล

  ศิวิไล เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  7,831
  ค่าพลัง:
  +1,178
  รายการที่ 5006

  เหรียญหลวงพ่อบุญจันทร์ วัดถ้ำผาผึ้ง ปี 2535 เนื้อนวะโลหะ
  พระอริยสงฆ์สายพระป่าอาจารย์มั่น พระ ที่ หลวงปู่แหวน เคย บอกให้ ญาติโยมไปกราบ

  ชีวประวัติ ท่าน น่าสนใจมากๆ ครับ ท่าน เป็น คน เมืองพล จ ขอนแก่น ชีวิต ของท่านต้องประสบกับหลายๆเหตุ การณ์ ที่น่าเศร้า ใจ ไม่ว่า จะเป็นการ เสียชีวิต ของโยมมารดา ที่ ถูก ฆ่า ตัด คอ ต่อหน้าต่อตา และ โรคภัย ไข้เจ็บ มากมาย กระนั้น แม้ ท่าน ไม่สามารถ พูดได้ ก็ยัง เขียน ให้ เณร สอนญาติโยม ท่านเป็นพระ ที่ มีความเพียร มากๆครับ หลังจาก ท่าน ละสังขาร อัฐิ ของท่าน ก็ กลายเป็นพระธาตุ

  ราคา 1350 บาท สนใจสอบถามได้ครับ 086-1936900

  ol.jpg bfg.jpg ghf.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2019
 14. ศิวิไล

  ศิวิไล เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  7,831
  ค่าพลัง:
  +1,178
  รายการที่ 5006

  เหรียญครูบาติ๊บ อุบาลี วัดหัวฝาย ออกวัดฝาบัง ปี 2514


  ครูบาติ๊บ อุบาลี อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวฝาย สุโขทัย

  อาจารย์ติ๊บ อุบาลี เป็นคำที่ชาวบ้านตลอดทั้งศิษยานุศิษย์เรียกกัน ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนรูปหนึ่ง ที่ได้พบเห็นมา ศิษย์ยุคต้นในองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย สหายธรรมครูบาพรหมา ครูบาขาวปี ครูบาวง ท่านเป็นพระที่มักน้อย สันโดษ ที่แท้จริง ท่านไม่มีความทะเยอทะยานในเรื่องลาภ ยศ สรรเสริญใดๆ ทั้งสิ้น เป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างมาก เปรี่ยมด้วยเมตตาบารมี

  เหรียญวัตถุมงคลของท่านชาวบ้านนำไปใช้เกิดประสบการณ์มากมายเป็นที่แสวงหาของชาวบ้าน
  เหรียญนี้เนื้ออัลปาก้าสวยเดมๆหายากมากครับ

  ราคา 850 บาท สนใจสอบถามได้ครับ 086-1936900

  Clip_3.jpg Clip_4.jpg

  ประวัติ ครูบาติ๊บ อุบาลีอดีตเจ้าอาวาสวัดหัวฝาย
  อาจารย์ติ๊บ อุบาลี เป็นคำที่ชาวบ้านตลอดทั้งศิษยานุศิษย์เรียกกัน ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนรูปหนึ่ง ที่ได้พบเห็นมา ท่านเป็นพระที่มักน้อย สันโดษ ที่แท้จริง ท่านไม่มีความทะเยอทะยานในเรื่องลาภ ยศ สรรเสริญใดๆ ทั้งสิ้น เป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างมาก เปรี่ยมด้วย
  เมตตาบารมี

  พระอาจารย์ติ๊บ อุบาลี นามเดิมติ๊บ นามสกุล มณีอุด นามฉายา อุบาลี เกิด พ.ศ.๒๔๔๐ ณ บ้านผาปัง ตำบลผาปัง อำเภอเถิน (ขณะนี้เป็น
  อำเภอแม่พริก) จังหวัดลำปาง บิดาชื่อปั๋น มารดาชื่อหน่อแก้ว มณีอุด มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๕ คน เป็นหญิง ๒ ชาย ๓ คือ

  ๑.นางจันทร์
  ๒.นางดิบ อุประวรรณา
  ๓.นายยา มณีอุด
  ๔. พระอาจารย์ติ๊บ อุบาลี
  ๕.นายใจมา มณีอุด

  บิดา มารดาของพระอาจารย์ติ๊บ อุบาลี ได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่ท่านอายุยังไม่ถึง ๑๐ ขวบ ท่านได้อาศัยอยู่กับนางดิบ ผู้เป็นพี่สาว นับว่าท่าน
  เป็นกำพร้าตั้งแต่เยาว์วัย ท่านเป็นคนว่านอนสอนง่ายไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใครเป็นเกรงใจคนอื่นและเป็นคนเสงี่ยมเจียมตนเสมอ พอ อายุ ย่าง ๑๔ ปี พี่ก็นำไปฝากให้เป็นศิษย์วัด เพื่อเรียนหนังสือแบบล้านนา ณ วัดบ้านผาปังหลวง ซึ่งเป็นวัดในหมู่บ้าน พระอาจารย์ติ๊บ อุบาลี ท่านเป็นคนมีเมตตามาตั้งแต่เด็ก ๆ สมัยเมื่อท่านเป็นศิษย์วัด ได้มีศิษย์วัดด้วยกันชวนท่านไปจับนกตะขาบโดยใช้กับดัก ท่านก็ไปด้วยความ ไม่อยากจะขัดใจเพื่อน ท่านก็ไปเมื่อจับนกตะขาบได้เพื่อนๆ ก็ให้ท่านเป็นผู้ถือเพราะท่านไม่ค่อยจะร่วมทำกิจกรรมอื่นๆ เมื่อท่านถือนก ก็เกิดความสงสารจึงแอบปล่อยนกไปหมด แล้วบอกเพื่อนๆ ว่านกหลุดมือไป เพื่อนๆ ชวนท่านไปจับปลาท่านก็แอบปล่อย จนเพื่อนๆไม่ชวนท่าน ไปอีกเลย ต่อมาเมื่อท่านเรียนสวดมนต์ได้คล่องแล้วก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัด บ้านผาปังหลวงนั่นเอง โดยมีพระคำมูลเป็นเจ้าอาวาส พอวันแรกที่ท่านเป็น สามเณรท่านก็เริ่มฉันอาหารมื้อเดียว ไม่นานท่านก็ได้ไปเรียนหนังสือไทยภาคกลางและเรียนนักธรรมที่วัดท่านางอำเภอเถิน ตามประเพณีท้องถิ่นของอำเภอเถินพอมีสามเณรมาเรียนนักธรรมจะมีพ่อแม่อุปถัมภ์(เรียกว่าพ่อออกแม่ออก)จะนำอาหารมาส่งให้ทั้งตอน เช้าและตอนกลางวันสามเณรรูปอื่นเขามีโยมอุปถากกันหมด พระอาจารย์ติ๊บมีพ่อแม่อุปถัมภ์ช้ากว่าเขาเนื่องจาก บุคลิกที่ไม่ค่อยพูดประกอบกับหน้าตาไม่ หล่อเหลาเหมือนคนอื่นเขาในที่สุดท่านก็ได้พ่อหนานป้อง แม่มา (ไม่ทราบนามสกุล)เป็นผู้อุปถัมภ์ มีเรื่องเล่าว่าพ่อหนานป้อง แม่มา เกิดความ-สงสัยว่า อาหารมื้อกลางวันที่ส่งให้พระอาจารย์ติ๊บ ไม่พร่องเลยคล้ายกับไม่ฉันหลายวันติดต่อกัน พ่อหนานป้องจึงถามดู ด้ความว่าพระอาจารย์ติ๊บ ฉันอาหารมื้อเดียว และเลือกแต่อาหารผักเท่านั้น เกิดความปลื้มปิติยินดีแก่พ่อแม่อุปถัมภ์เป็นอย่างมากถึงกับเที่ยวอวดใครต่อ ใครว่าสามเณร เหลือเดนที่พ่อหนานป้องรับอุปถาก นั้นเป็นเพชรในตม ที่คนอื่นมองไม่เห็น พ่อหนานป้องแม่มาจึงภูมิใจและเพิ่มความเอาใจใส่มากยิ่งขึ้น เป็น พิเศษ พออยู่มา ๒ ปี ท่านก็เริ่มฉันอาหารเจ และออกปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆ นับว่าท่านสร้างสมบารมีมามากท่านจึงทำได้ถึงเพียงนี้เพราะสมัยนั้นท่านไม่มีแบบอย่างที่ไหนมาก่อนเลย

  พออายุครบ๒๑ปี ท่านก็อุปสมบท ณ วัดผาปังหลวง พอจำพรรษาอยู่ที่วัดผาปังหลวงได้ไม่นาน ท่านก็เดินทางไปเรียนมูลกัจจาย์สามัญญภิธาน-สนธิ กับครูบาหมีที่วัดเมืองหม้อ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อยู่หลายพรรษาจนจบแล้วสามารถแปลบาลีได้ ครูบาติ๊บท่านมีความศรัทธาครูบาศรีวิไชยเพราะได้ยินกิตติศัพท์ของครูบาศรีวิไชย ท่านจึงจาริกติดตามครูบาเจ้าศรีวิชัยและอยู่ปรนนิบัติรับใช้ครูบาศรีวิไชยตลอดมา และครูบาศรีวิไชยคงจะทราบด้วยญาณว่าครูบาติ๊บเป็นพระระดับไหน จึงทำให้ครูบาถึงกับเอ่ยว่า ครูบาติ๊บจะเสมอท่านแต่ติดตรงที่ ครูบาศรีวิไชยชี้ไปที่ลำตัวครูบาติ๊บที่สักยันต์เต็มตัวไปหมด หลายปี ท่านก็แยกตัวออกมาจาริกไปจำพรรษาอยู่วัดพระนอนม่อนช้าง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้ ๕ พรรษา แล้วจึงกลับมาวัดผาปังบ้านเดิม

  ปีพ.ศ.๒๔๗๔ ชาวบ้านผาปังประมาณ ๒๐ ครอบครัว ได้พากันอพยพมาอยู่บ้านหัวฝาย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก(สมัยนั้นยังไม่แยกเป็นอำเภอทุ่งเสลี่ยม) จังหวัดสุโขทัย ตามบรรดาชาวบ้านที่อพยบมาก่อนหน้านี้ ๕-๖ ปี ในจำนวนผู้อพยบมีนางดิบพี่สาวของท่านด้วย ท่านก็ได้อพยบมาพร้อม กับพี่สาว มาอยู่บ้านหัวฝายในปัจจุบัน สมัยนั้นบ้านหัวฝายยังเป็นป่าดงดิบเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิด ชาวบ้านก็ช่วยกันถางป่าบนเนินเขาเล็กๆใกล้ๆหมู่บ้านเป็นที่ จำวัตรและเป็นที่ปฏิบัติของท่าน จนมาเป็นวัดหัวฝายในปัจจุบัน ท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดหัวฝายเป็นรูปแรก สมัยนั้นในระแวกนี้ไม่มีอุปัชฌาย์กุลบุตร ที่มีความประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทต้องไปที่อำเภอสวรรคโลก ระยะทางไกลประกอบอันตรายต่างๆนาๆ เจ้าคุณสังวรสังฆปรินายก ซึ่งเป็นเจ้าคณะ จังหวัดสุโขทัยสมัยแต่งตั้งท่านเป็นอุปัชฌาย์ พอท่านทราบข่าว(ตอนนั้นท่านมีพรรษา ๑๒ พรรษา) ท่านกลัวจะเป็นการผูกมัดด้วยยศตำแหน่งท่านจึงลาสิกขา ๗ วัน โดยนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดอยู่ในวัด และก็อุปสมบทใหม่ เพื่อให้ พรรษาต่ำลงจนไม่สามารถเป็นอุปัชฌาย์ได้ ท่านเป็นพระที่ไม่ชอบอยู่กับที่ท่านมักจะหาทีสงบอยู่เสมอเช่นในถ้ำเช่นถ้ำ แม่กะสา ถ้ำเชิงผา
  และหลายๆที่ ท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเป็นจำนวนมากสมัยนั้นมีญาติโยมหลายที่ นิมนต์ท่านไปเป็นประธานสร้างวัดทั้งใกล้ทั้งไกลพอที่
  จะเรียบเรียงได้มีดังนี้

  ๑. กุฏิ วิหารวัดสันหล่อ อำเภอแม่ละมาด
  ๒. เจดีย์ วัดผาปัง อำเภอแม่พริก
  ๓.เจดีย์ ถ้ำแม่กะสา อำเภอแม่สอด
  ๔.หอประชุม อุบาลีอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้าหัวฝาย

  แล้วก็มีวัดที่ญาติโยมนิมนต์ท่านเป็นประธานก่อตั้งวัดมีดังนี้

  ๑.วัดสังฆทน(แม่ทุเลา) อำเภอทุ่งเสลี่ยม
  ๒.วัดคลองสำราญ อำเภอทุ่งเสลี่ยม
  ๓.วัดท่วิเศษ อำเภอทุ่งเสลี่ยม
  ๔.วัดเชิงผา อำเภอทุ่งเสลี่ยม
  ๕.วัดต้นธงชัย (วัดที่ครูบาขาวปีมรณะภาพ) อำเภอทุ่งเสลี่ยม
  ๖.วัดชัยอุดม อำเภอทุ่งเสลี่ยม
  ๗.วัดเขาแก้วชัยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม
  ๘.วัดม่อนศรีสมบุรณาราม อำเภอทุ่งเสลี่ยม
  ๙.วัดฝั่งหมิ่น อำเภอทุ่งเสลี่ยม
  ๑๐.วัดวังธาร อำเภอทุ่งเสลี่ยม
  ๑๑.วัดห้วยขี้นก อำเภอแม่พริก
  ๑๒.วัดป่าคา อำเภอศรีสัชชนาลัย

  ประวัติการสร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังท่านครูบาติ๊บ ท่านได้สร้างเครื่องรางของขลังทุกอย่างไว้แจกจ่ายชาวบ้านเพื่อป้องกันอันตราย ครั้ง เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2485 ครูบาอายุราวๆ 45 ปี นับได้ว่าเก่งคาถาอาคมมาตั้งแต่อายุยังน้อย เช่น ตะกรุดชนิดต่างๆ ผ้ายันต์แบบต่างๆ เสื้อยันต์แบบต่างๆ รูปถ่ายขาวดำ เหรียญรุ่น 1 และ รุ่น2 ในปี 2511- 2513 พอมาปี 2514 ก็ไปออกที่วัดผาปังกลางอีก 1 รุ่น คราวบูรณะวัดผาปังกลาง

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2019
 15. ศิวิไล

  ศิวิไล เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  7,831
  ค่าพลัง:
  +1,178
  รายการที่ 5007

  เหรียญลายมือลายเซ็นต์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ปี 46 วัดเจดีย์หลวง

  สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2546 ซึ่งนับเป็น รุ่นแรกในประวัติศาสตร์ ที่ได้อัญเชิญ”ลายเซ็น” และ”ลายมือ”บันทึกธรรม ตลอดจน”อักขระยันต์หัวใจยูงทอง”แท้ๆ ที่หลวงปู่มั่น ได้เขียนไว้ด้วยองค์เอง มาบรรจุไว้ในเหรียญ”ภูริทัตโตอนุสรณ์”อย่างสมบูรณ์แบบและสวยงามที่สุด อย่างที่ไม่อาจจะหาเหรียญหลวงปู่มั่น รุ่นใดๆ มาเสมอเหมือนได้
  ด้านหน้า จะแกะเป็นรูปหลวงปู่มั่น ครึ่งองค์ แวดล้อมด้วยอักขระยันต์ “นะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุติยา” พร้อมด้วยลายเซ็น”พระภูริทัตตเถร” ลายมือดั้งเดิมของท่านเองแท้ๆ
  ส่วนด้านหลัง ได้อัญเชิญลายมือ”บันทึกธรรม”ของหลวงปู่มั่น ที่ว่าด้วยเรื่อง”ขันธวิมุติสมังคีธรรม” มาประดิษฐานเป็นมหา”ธรรมมงคล”อันสูงสุดไว้จนเต็มเนื้อที่ อย่างสวยงามและได้อารมณ์แห่ง”ความหลุดพ้น”อย่างเต็มๆ ชนิดที่ไม่ต้องไปหาอะไรที่จะยิ่งกว่าได้อีกแล้ว
  แม้เหรียญ”ลายมือลายเซ็น”รุ่นนี้ จะมีเนื้อทองคำ,เนื้อเงินเป็นพิเศษก็จริง แต่ก็มีเฉพาะเหรียญเนื้อนวโลหะและเนื้อทองผสม ที่ได้ผสมชนวนเหรียญ”ป.มาลากุล”อย่างแท้จริง

  ส่วนพิธีการมังคลาภิเษกเหรียญลายมือลายเซ็น”ภูริทัตโตอนุสรณ์”รุ่นนี้ได้ กระทำอย่างพิเศษและยิ่งใหญ่ที่สุดโดยได้อัญเชิญเหรียญทั้งสิ้นขึ้นประดิษฐาน ข้างมณฑป”ทันตธาตุ” ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่วัดเจดีย์หลวง จ. เชียงใหม่ ในมหาพิธียกช่อฟ้าพระวิหารพระอาจารย์มั่น เมื่อปีพ.ศ.2546 โดยพระวิหารหลังนี้ ได้สร้างทับตรงบริเวณที่พระอาจารย์มั่นเคยมาพำนักปฏิบัติธรรมสมัยที่ตามท่าน เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) มาที่วัดเจดีย์หลวงเพื่อราวปีพ.ศ. 2484
  มหาพิธีในครั้งนั้น มีพระมหาเถรานุเถระอาวุโสที่เป็นศิษย์”สายตรง”ในท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จำนวนมากอย่างเต็มรูปแบบไม่ต่ำกว่า 108 รูปด้วยกัน โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี พระอริยเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสุดและเป็นศิษย์ที่ใกล้ชิดท่านพระ อาจารย์มั่น ภูริทัตโตมากและนานที่สุดองค์หนึ่งเป็นองค์ประธานอธิษฐานจิตและยกช่อฟ้าด้วย องค์ของท่านเอง
  เหรียญ”ภูริทัตโตอนุสรณ์” ได้อัญเชิญไปประดิษฐานโยงสายสิญจน์อยู่ประชิดติดกับบุษบกที่ประดิษฐาน”อัฐิ ธาตุ”และ”ทันตธาตุ”ฟันกราม ของหลวงปู่มั่น ในพระวิหารซึ่งสร้างทับบริเวณ”กุฏิเก่า”ที่ท่านพระอาจารย์มั่น ได้เคยมาพำนักบำเพ็ญภาวนา อันเป็น”จุดศูนย์กลาง”แห่ง”มหาพลัง”และ”มหาบารมี”แห่งบรมพิธีทั้งปวง อันจะหาใดอื่นมาเสมอเหมือนมิได้อย่างแน่แท้มีพระมหาเถระนุเถระทั้ง สาย”กรรมฐาน”และ”เมืองเหนือ”ร่วมเจริญพระพุทธมนต์สมโภชโมทนาจำนวนมากถึง 350 รูปด้วยกัน แลดูอลังการละลานตาละลานใจไปทั่ว โดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
  แห่งวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
  พระอัครอรหันต์เจ้าแห่งสยามประเทศ ซึ่งเป็นศิษย์ที่ใกล้ชิดที่สุดและรับถ่ายทอดปฏิปทาจากองค์หลวงปู่มั่นมามาก ที่สุดเป็น”องค์ประธาน”ในการพิธีทั้งปวงอย่างดียิ่งและสมบูรณ์แบบที่สุด
  ทั้งนั้น เห็นจะเป็นทั้งในส่วนแห่งความ”กตัญญูผูกพัน”ส่วนตัวกับ”พ่อแม่ครูอาจารย์ มั่น” ที่ลึกซึ้งยิ่งใหญ่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดประการหนึ่ง
  และทั้งด้วยฐานะที่ท่านหลวงตามหาบัวนั้น มีความผูกพันในฐานที่เป็น”ตุ๊เจ้าหลวง”ซึ่งเป็น”ศิษย์เก่า”ของวัดเจดีย์หลวง นี้มาแต่เดิมอีกประการหนึ่ง.....
  เพราะท่านได้เล่าเรียนปริยัติธรรมจนสำเร็จเปรียญ 3 ประโยค จนได้ชื่อนำหน้าว่าเป็น”มหา” ก็บ่แม่นที่แผ่นดินอีสานบ้านเกิดของเพิ่นแต่อย่างใด
  แต่”ตุ๊เจ้าหลวงบัว”ได้กลายเป็น”พระมหาบัว” กลับเป็นที่สำนักเรียนของ “วัดเจดีย์หลวง” กลางเวียงเจียงใหม่แต๊ๆเมื่อปี๋พ.ศ. 2484 นี่แหละเจ้า................
  ด้วยเหตุนี้ จึงไม่เป็นที่น่าแปลกและอัศจรรย์อันใดเลย ที่หลวงตามหาบัวท่านจะได้อธิษฐานจิต ”ทำน้ำมนต์”ในมหาพิธีนี้ให้อย่างเนิ่นนานเป็นพิเศษยิ่งกว่าพิธีใดๆทั้งสิ้น
  ซ้ำท่านก็ยังได้”เป่า”ลมปราณสลับกับการเจริญพุทธคาถาลงในขันน้ำมนต์ศิลา ที่ผูกสายสิญจน์โยงไปถึงพระวิหารปู่มั่นและเหรียญ”ภูริทัตโตอนุสรณ์”นี้ถึง “3 ”ครั้ง 3 ครา สำทับให้อีกต่างหากด้วย!!!
  ไม่เคยพบ ไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อนเลย
  ที่มา เนาว์ นรญาน หนังสือศักดิ์สิทธิ์

  ราคา 650 บาท สนใจสอบถามได้ครับ 086-1936900

  gt.jpg fgd.jpg hjh.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2019
 16. ศิวิไล

  ศิวิไล เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  7,831
  ค่าพลัง:
  +1,178
  รายการที่ 5008

  เหรียญเหรียญเสมาหลังยันต์ตรีหลวงปู่โต๊ะ ปี 2517


  พุทธคุณเด่นทางเมตตา มหานิยม โชคลาภ แคล้วคลาดเป็นเลิศครับ เหรียญรุ่นนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก ในงานทำบุญฉลองอายุหลวงปู่ครบ 88 ปี เมื่อปี 2517 ด้านหลังเป็นยันต์ตรีนิสิงเห แท้ดูง่ายสบายตาครับ


  ราคา 5000 บาท สนใจสอบถามได้ครับ 086-1936900

  fd.jpg hgi.jpg ghf.jpg

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 พฤษภาคม 2019
 17. ศิวิไล

  ศิวิไล เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  7,831
  ค่าพลัง:
  +1,178
  รายการที่ 5009

  พระมหาสิริราชธาตุ (ดูดทรัพย์) เลี่ยมทองเดิมจากวัด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

  พระรุ่นนี้ ปลุกเสกโดยวิชชาธรรมกาย สร้างเมื่อปี พ.ศ.2541
  พระมหาสิริราชธาตุ ประกอบด้วยธาตุ ๓ ธาตุ คือ
  ๑) พญาเหล็กเพชรดำ
  - มีสีดำเงางาม สีคล้ายเพชรดำ แม่เหล็กดูดติดได้
  - เป็นธาตุให้ความเข้มแข็ง เพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง
  ๒) คำแก้วมณี
  - มีสีเหมือนทองคำ แต่สุกใส มองทะลุได้ ปกติทองคำแม้เราจะตีให้บางยิ่งกว่ากระดาษทิชชู่ ลอกออก ๑๖ ชั้นเป็นทองคำเปลว เรายังมองไม่ผ่าน แสงไม่ทะลุ แต่ว่า 'คำแก้วมณี' แสงทะลุ มองตามแสงเข้าไปถึงข้างในได้(มีการนำตัวอย่างไปให้ กรมทรัพยากรธรณีพิสูจน์ ปรากฏว่า มีแร่ทองคำอยู่ ในตัวอย่างนั้น)
  - เป็นธาตุที่ช่วยดึงดูดทรัพย์ ให้ความสง่าผ่าเผย และความบริสุทธิ์แห่งการประพฤติธรรม
  ๓) สิทธิธาตุ
  - มีสีแดงเรื่อๆ สวยงาม เหมือนอาทิตย์อัสดง (พระอาทิตย์ตก) หรือ เหมือนตอนอรุโณทัย (พระอาทิตย์ขึ้น)
  - เป็นธาตุที่ให้ความสำเร็จสมปรารถนา
  ธาตุ ทั้งสามมารวมกันเป็นมหาสิริราขธาตุ เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง มหาสิริราชธาตุ แปลว่า ราชาแห่งธาตุ เป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์อันมหาศาล หมายถึง ทรัพย์ทั้งหลาย ทั้งโลกียทรัพย์ และอริยทรัพย์ เมื่อมาแล้ว จะมาอยู่นิ่งไม่ผ่านเลยไป
  องค์นี้สวยเดิมๆ ลงยาสีแดงที่ตัวหนังสือ ดูดทรัพย์ ด้านหน้าสวยเดิมไม่ผ่านการใช้


  ราคา 4000 บาท สนใจสอบถามได้ครับ 086-1936900

  Clip_3.jpg Clip_4.jpg Clip_5.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 พฤษภาคม 2019
 18. ศิวิไล

  ศิวิไล เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  7,831
  ค่าพลัง:
  +1,178
  รายการที่ 5010

  พระผงรุ่น2 ครูบาผาผ่า สวยคมชัดเดิมๆไม่ผ่านการใช้


  ราคา 1050 บาท สนใจสอบถามได้ครับ 086-1936900

  iui.jpg hgy_2.jpg uyhuy_2.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 พฤษภาคม 2019
 19. ศิวิไล

  ศิวิไล เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  7,831
  ค่าพลัง:
  +1,178
  รายการที่ 5011

  เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเผด็จศึก ปี2507


  พิธีพระกริ่งนเรศวร รุ่นแรก พระกริ่งนเรศวรสะท้านไตรภพ (เพียงพระนามก็สะท้านไปทั้งสามภพแล้ว) ปี 2507 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก พิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2507 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวร จ.พิษณูโลก มีสมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพน เป็นประธาน พระอาจารย์ไสว วัดราชนัดดา เป็นเจ้าพิธี มีพระเกจิผู้ทรงด้วยวิทยาคมที่ร่วมในพิธี อาทิเช่น หลวงพ่อบุญมี วัดท่าสะต๋อย เชียงใหม่, ครูบาวัง วัดบ้านแท่น จังหวัดตาก, หลวงพ่อนิยม วัดคูหาสวรรค์ พิษณุโลก, หลวงพ่อทบ วัดชนแดน เพชรบูรณ์, หลวงพ่อเขียน สำนักถ้ำขุนเณร พิจิตร, หลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง พิจิตร, หลวงพ่อทวี วัดโรงช้าง พิจิตร, หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว นครสวรรค์, หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี, หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติการาม อยุธยา, หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ อยุธยา, หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กทม., หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ สุพรรณบุรี, พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน นครศรีธรรมราช, พ่อท่านบุญรอด วัดประดู่พัฒนาราม นครศรีธรรมราช, พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พัทลุง ฯลฯเป็นต้น

  พระดีราคาเบา ๆ น่าใช้ครับ


  ราคา 750 บาท สนใจสอบถามได้ครับ 086-1936900

  IMG_0323.JPG IMG_0324.JPG
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 พฤษภาคม 2019
 20. ศิวิไล

  ศิวิไล เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  7,831
  ค่าพลัง:
  +1,178
  รายการที่ 5012

  รูปหล่อรุ่นแรกครูบาชัยวงค์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม กะไหล่ทอง อุดผงพุทธคุณ เส้นเกศา

  พระแท้ มาตรฐานของหลวงปู่วงค์ อีกรุ่นที่น่าเก็บมากครับ

  บูชาแล้วครับ

  vhj.jpg vg.jpg cxcz.jpg hyuu.jpg bcc.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 พฤษภาคม 2019

แชร์หน้านี้

Loading...