เรื่องเด่น อัศจรรย์วันพระ? วันที่ “ท้าวจตุมหาราชและเทวดาบริวาร” ลงมาตรวจโลกมนุษย์ (ปรากฏในพระไตรปิฎก)

ในห้อง 'ภพภูมิ-สวรรค์ นรก' ตั้งกระทู้โดย SiTa, 7 พฤษภาคม 2018.

 1. SiTa

  SiTa ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  10,096
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,225
  ค่าพลัง:
  +34,211
  tnews_1525689095_6980.jpg

  อัศจรรย์วันพระ? วันพิเศษที่ “ท้าวจตุมหาราชและเทวดาบริวาร” ลงมาตรวจโลกมนุษย์ (ปรากฏในพระไตรปิฎก) ใครทำความดี ถูกบันทึกชื่อในแผ่นทอง!


  “วันพระ” เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ เป็นวันแห่งการถือศีล ฟังธรรม ประกอบคุณงามความดีในคติพุทธ โดยในเดือนหนึ่งจะมีวันพระอยู่ทั้งหมด ๔ วันได้แก่ วันขึ้น ๘ ค่ำ ขึ้น ๑๕ ค่ำ แรม ๘ ค่ำ แรม ๑๕ ค่ำ หรือแรม ๑๔ ค่ำในเดือนขาด

  วันพระจึงเป็นวันพิเศษในทางพระพุทธศาสนา ในสมัยก่อนหากถึงวันพระ พุทธศาสนิกชนก็มักจะเดินทางไปที่วัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนา จวบจนในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนก็ยังคงให้ความสำคัญกับวันพระ หลายคนถือเอาวันพระเป็นวันของการถือศีล เป็นวันทำบุญใส่บาตร และอื่นๆอีกมาก  %E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%202i.jpg


  โดยอีกหนึ่งความสำคัญของวันพระ ซึ่งปรากฏใน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต ราชสูตรที่ ๑ http://www.84000.org/tipitaka/read/v.php?B=20&A=3717&Z=3740 คือเป็นวันที่ท้าวจตุมหาราชและเทวดาบริวาร ลงมาตรวจโลกมนุษย์ เพื่อดูว่ามนุษย์ผู้ใดได้ทำความดี แล้วก็จะจดชื่อ สกุล ในแผ่นทองคำ นำไปถวายแด่คณะเทวดาในชั้นดาวดึงส์ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงเรื่องดังกล่าวไว้ ใน “ราชสูตรที่ ๑” ดังนี้  [๔๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในดิถีที่ ๘ ของปักษ์ เทวดาผู้เป็น บริวารของท้าวจาตุมหาราชย่อมเที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่า ในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา เกื้อกูลแก่บิดา เกื้อกูลแก่สมณะ เกื้อกูลแก่พราหมณ์ อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุล อธิษฐานอุโบสถ ปฏิบัติ ทำบุญ มีอยู่มากแลหรือ

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในดิถีที่ ๑๔ ของปักษ์ พวกโอรสของท้าวจาตุมหาราชย่อมเที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่า ในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา ... ทำบุญ มีอยู่มากแลหรือ

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ำนั้น ท้าวจาตุมหาราชย่อมเที่ยวตรวจดูโลกนี้ด้วยตนเองทีเดียวว่า ในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา เกื้อกูลแก่บิดาเกื้อกูลแก่สมณะ เกื้อกูลแก่พราหมณ์ อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุล อธิษฐานอุโบสถ ปฏิบัติ ทำบุญ มีอยู่มากแลหรือ

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา ... ปฏิบัติ ทำบุญมีอยู่น้อย ท้าวจาตุมหาราชย่อมบอกถึงเหตุที่กล่าวมานั้น แก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ซึ่งมาประชุมกันอยู่ ณ สุธรรมาสภาว่า ดูกรท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย ในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา ปฏิบัติ ทำบุญ มีน้อย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ย่อมพากันเสียใจว่า ดูกรผู้เจริญทั้งหลาย กายทิพย์จักเสื่อมหาย อสุรกายจักเต็มบริบูรณ์ ดังนี้

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถ้าในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา ... ปฏิบัติ ทำบุญ มีอยู่มาก ท้าวจาตุมหาราชย่อมบอกถึงเหตุที่กล่าวมานั้น แก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ซึ่งมาประชุมกัน ณ สุธรรมาสภาว่า ดูกรท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย ในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา เกื้อกูลแก่บิดา เกื้อกูลแก่สมณะ เกื้อกูลแก่พราหมณ์ อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุล อธิษฐานอุโบสถ ปฏิบัติ ทำบุญ มีอยู่มากแล เพราะเหตุนั้น พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ย่อมพากันดีใจว่า ดูกรผู้เจริญทั้งหลาย กายทิพย์จักเต็มบริบูรณ์ อสุรกายจักเสื่อมสูญ ฯ  ในอรรถกา อรรถกถาปฐมราชสูตรที่ ๗ http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=476 ได้อธิบายเพิ่มเติม โดยขอสรุปใจความสำคัญดังนี้ คือ

  ในวัน ๘ ค่ำ ท้าวสักกะเทวราช หรือ พระอินทร์ ทรงบัญชาให้ท้าวจตุมหาราชทั้งสี่ ท่องเที่ยวไปยังโลกมนุษย์ แล้วจดชื่อ สกุล ของมนุษย์ที่ทำบุญประกอบคุณงามความดี ท้าวมหาราชทั้งสี่ได้รับบัญชาแล้ว จึงทรงใช้บริวารของท่าน คือ เหล่าอำมาตย์ของพระองค์ไปแทน อำมาตย์เหล่านี้ก็จะ เขียนชื่อ สกุลของมนุษย์ ที่ได้ประกอบคุณงามความดีลงในแผ่นทองคำ จากนั้นจึงนำมาถวาย แก่ท้าวจตุมหาราช

  ต่อมาคือ ในวัน ๑๔ ค่ำ บุตรของท้าวจตุมหาราชทั้ง ๔ ก็จะลงมาตรวจโลกมนุษย์โดยถือแผ่นทองคำ จดชื่อและสกุลของผู้ประกอบคุณงามความดีเช่นเดิม

  ในวัน ๑๕ ค่ำ ซึ่งเป็นวันอุโบสถ ท้าวจตุมหาราชทั้ง๔ ท่านจะลงมาตรวจโลกมนุษย์ด้วยตนเอง โดยจดชื่อคนที่ทำบุญลงในแผ่นทองคำ

  เมื่อท้าวมหาราชท่านทราบว่า เวลานี้มีมนุษย์ทำบุญมากหรือน้อย ท่านก็จะจดชื่อในแผ่นทอง นำไปถวายแด่คณะเทวดาชั้นดาวดึงส์ซึ่งมาประชุมกัน ณ สุธรรมาสภา หากรายชื่อมนุษย์ที่ทำบุญมีน้อยกว่าทำบาป เหล่าเทวดาก็จะเสียใจ เนื่องจากเห็นว่า จะไม่มีเทวดาใหม่ๆ มาเกิดบนเทวโลก แต่ในอบายภูมิ จะมากไปด้วยผู้ที่ประพฤติตนไม่ดี ขณะเดียวกัน หากดูรายชื่อแล้ว มนุษย์ทำบุญมีมากกว่าทำบาป เหล่าเทวดาจะดีใจ เพราะต่อไปจะมีเทวดาใหม่ๆมาเกิด ส่วนพวกที่เกิดในอบายภูมิก็จะลดลง

  ด้วยพระสูตรนี้… จึงเป็นสิ่งเตือนใจ เป็นกำลังใจให้ผู้ทำความดี เชื่อมั่นว่า… การทำความดีนั้น แม้มนุษย์ด้วยกันจะมองไม่เห็น แต่เทวดาเห็นแน่นอน ?!!  IMG_0496ok.jpg


  สำหรับท้าวจตุมหาราช หรือ ท้าวจตุโลกบาล คือ เทพผู้เป็นใหญ่ ๔ องค์ คุ้มครองรักษา ทั้ง ๔ ทิศ ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่ ๑ ส่วนดาวดึงส์ เป็นสวรรค์ชั้นที่ ๒ (สวรรค์มีทั้งหมด ๖ ชั้น) โดยสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จะมีพระอินทร์ปกครองดูแลอยู่

  นับได้ว่า สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา หรือสวรรค์ชั้นที่ ๑ เป็นสวรรค์ที่อยู่ใกล้ชิดกับโลกมนุษย์มากที่สุด จึงเป็นเหตุให้ท้าวจตุมหาราช หรือท้าวจตุโลกบาล ต้องปกครองดูแล คอยสอดส่องโลกมนุษย์ด้วยนั่นเอง

  ท้าวจตุมหาราช ที่ปกครองรักษาทั้ง ๔ ทิศในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาได้แก่

  ๑. ท้าวธตรฐ เป็นเทวดาผู้ปกครองอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาสิเนรุ โดยปกครอง คนธรรพ์ วิทยาธร ภุมภัณฑ์ ในทุกระดับชั้น

  ๒. ท้าววิรุฬหก เป็นเทวดาผู้ปกครองอยู่ทางทิศใต้ของเขาสิเนรุ โดยปกครองดูแลครุฑเทวดา ภุมมเทวา รุกขเทวา อากาสเทวา ในทุกระดับชั้น

  ๓. ท้าววิรูปักษ์ เป็นเทวดาผู้ปกครองอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาสิเนรุ โดยปกครองดูแลพญานาคในทุกระดับชั้น

  ๔. ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทวดาผู้ปกครองอยู่ทางทิศเหนือของเขาสิเนรุ โดยทำหน้าที่ในการปกครองดูแล ยักษ์ในทุกระดับชั้น และยังปกครองเหล่าบรรดาภูตผีปีศาจอีกด้วย  %E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99(7).jpg  อ้างอิงข้อมูลจาก : พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต ราชสูตรที่ ๑ http://www.84000.org/tipitaka/read/v.php?B=20&A=3717&Z=3740

  อรรถกถาปฐมราชสูตรที่ ๗ http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=476

  และข้อมูลเพิ่มเติมจาก กระทู้ในเว็บไซต์พลังจิต https://palungjit.org/threads/เทวดาตรวจโลกจริงหรือ.208983/

  เครดิตภาพ : phrathong watpanonvivek


  เรียบเรียงโดย

  นภาพร เครือชัยสุ

  ----------------------------
  http://www.tnews.co.th/index.php/contents/448951
   
 2. paprica

  paprica Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +47
  ท้าวเวชสุวรรณหรือภาษาอังกฤษคือเทพฮาดีส Hades คนทรงบอกดิฉันมีท้าวเวสสุวรรณคุ้มครองอยู่ ให้จี้ท้าวเวสสุวรรณมีลวดมัดคอท่านมา ดิฉันควรทำยังไง ควรเอาลวดออกจากคอให้ท่านดีมั้ย ต้องสวดมนต์อะไรรึเปล่าระหว่างเอาลวดออกให้ท่าน แล้วมันหมายความว่ายังไงที่ท่านมีลวดมัดคอ เทพฮาดีสชอบกิน แอ๊ปเปิ้ล ซึ่งนั่นคือชื่อเล่นของดิฉันที่ญาติผู้ใหญ่ตั้งให้ แสดงว่าเขาเห็นเราเป็นจ้าวแห่งภูติผีหรือ
   
 3. นทีบุญ

  นทีบุญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +782
  อยากเห็นรูปจี้ท้าวเวสฯที่มีลวดมัดคอ
   
 4. paprica

  paprica Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +47
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. นทีบุญ

  นทีบุญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +782
  ขอบคุณที่นำมาให้ชมจ้า เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน จากรูปหน้าก็ทำไม่เหมือนท้าวเวสฯ หรือเป็นท้าวเวสฯหน้าเทวดา?
   
 6. paprica

  paprica Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +47
  นี่คือด้านหน้าเทวดาคะ
   
 7. นทีบุญ

  นทีบุญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +782
  ขอบคุณสำหรับคำตอบจ้า
   
 8. mrmos

  mrmos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  810
  ค่าพลัง:
  +640

แชร์หน้านี้

Loading...