ิอิทธิวิธี 3 ชนิด อธิษฐานฤทธิ์ , วิกุมพพนาฤทธิ์, มโนมยิทธิ

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย chura, 26 มิถุนายน 2005.

 1. chura

  chura เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2005
  โพสต์:
  688
  ค่าพลัง:
  +1,969
  บัดนี้ เมื่อโยคีนั้นได้ปฏิบัติสมาธิจนดำรงอยู่ในจตุตถฌาณได้อย่างสะดวกสบายเธอสามารถทำให้เกิดอภิญญา 5 อย่าง คือ​
  อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ได้
  ทิพโสต หูทิพย์
  เจโตปริยญาณ รู้ใจคนอื่น
  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติก่อนๆได้
  ทิพจักษุ ตาทิพย์
  คำว่า "อิทธิวิธี" หมายถึงการ "เปลื่ยนร่าง" "ทิพโสต" หมายถึง "เหนือการได้ยินของมนุษย์" "เจโตปริยญาณ" หมายถึง "การเข้าใจความคิดผู้อื่น" "ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ" หมายถึง "การจำอดีตชาติได้" "ทิพจักษุ" หมายถึง "เหนือการเห็นของมนุษย์"
  อิทธิวิธีมี 3 ชนิด อธิษฐานฤทธิ์ , วิกุพพนาฤทธิ์ , มโนมยิทธิ์
  อธิษฐานฤทธิ์
  โยคีนั้น ควบคุมจิตให้เกิดสมาธิขึ้นตามลำดับ และสามารถเข้าสมาบัติได้อย่างคล่องแคล่ว เธอสามารถมีอิทธวิธีในรูปแบบต่างๆ คนเดียวกลายเป็นหลายคน หลายคนกลายเป็นคนเดียวหรือมิฉะนั้น เธอก็ปรากฏตัวให้เห็น หรือหายตัว หรือเดินทะลุกำแพงเดินผ่านเครื่องกีดขวางเดินทะลุภูเขา เธอไปได้อย่างไม่ติดขัดเหมือนอยู่ในที่ว่าง เธอสามารถดำลงดินหรือมุดขึ้นจากดินเหมือนอยู่ในน้ำ เธอสามารถเดินบนน้ำเหมือนเดิน
  บนที่แห้ง เธอสามารถไปมาในอากาศได้เหมือนนก ด้วยความยิ่งใหญ่ของอิทธิวิธี และอำนาจเหนือธรรมดา เธอสามารถลูบคลำดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เธอสามารถ
  ขยายร่างให้ใหญ่ขึ้นถึงพรหมโลก
  วิกุพพนาฤทธิ์
  บัดนี้ โยคีนั้น ปราถนาจะได้วิกุพพนาฤทธิ์ พึงเจริญอิทธิบาท4 ควบคุมจิตให้ชำนาญ ทำจิตให้สบายด้วยกายและอธิษฐานกายด้วยจิต การรับรู้ความสุขและการรับรู้ความเบาย่อมยึดเกาะกับกายของเธอ เธอตั้งมั่นอยู่ในการรับรู้นั้น เมื่อปฎิบัติเช่นนั้นอยู่โยคีย่อมเข้าถึงขีดสุดยอดของความเบา ทำกายของตนให้อ่อนอย่างแท้ยิ่งและบรรลุถึงขีดความสามารถสูงสุดของความตั้งใจอุปมาเหมือนก้อนเหล็กที่ถูกเผาจนร้อนเป็นสีแดง สามารถแต่งเป็นรูปทรงอะไรก็ได้อย่างง่ายดายฉะนั้นเมื่อได้ทำจิตให้อ่อนและสามารถอธิษฐานได้โดยอาศัยการอบรมจิตด้วยประการอย่างนี้เธอจึงอธิษฐานให้กายของตนเต็มด้วยจิต ถ้าโยคีนั้นปราถนาจะถือเอาร่างของเด็กชาย เธอละร่างของตนเข้าจตุตถฌาณ ออกจากฌาณนั้นอย่างสงบแล้ว เปลี่ยนเป็นร่างของเด็กชาย ในการกลายร่าง เธออธิษฐานด้วยญาฌว่า "ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเด็กชายอย่างครบถ้วน"
  เธออธิษฐานเข่นนั้นแล้ว จึงกลายร่างเป็นเด็กชายอย่างครบถ้วน ในทำนองเดียวกัน ในการเปลี่ยนร่างเป็นงู ครุฑ ยักษ์ อสูร พระอินทร์หรือพรหม มหาสมุทร ภูเขา
  ป่า สิงโต เสือ เสือดาว ช้าง ม้า กองพลทหารราบอย่างครบถ้วน" เธออธิษฐานเช่นนั้นแล้ว จึงกลายร่างเป็นกองพลทหารราบอย่างครบถ้วน
  ถาม : อะไรคือความแตกต่างระหว่างอธิษฐานฤทธิ์กับวิกุพพนาฤทธิ์?
  ตอบ : ในอธิษฐานฤทธิ์ บุคคลอธิษฐานโดยมิได้เปลี่ยนร่าง ในวิกุพพนาฤทธิ์
  บุคคลเปลี่ยนร่าง นี้คือความแตกต่าง
  มโนมยิทธิ
  บัดนี้ โยคีนั้น ปราถนาจะได้มโนมยิทธิ เธอควบคุมจิตได้ชำนาญแล้ว เจริญอิทธิบาท4 เข้าจตุตฌาณ ออกจากฌาณอย่างสงบแล้ว เธอเพ่งจิตไปยังภายในของตนด้วยการคิดว่า "เป็นเหมือนหม้อเปล่า" จากนั้น โยคีจึงตั้งจิตว่า "ภายในกายอันว่างเปล่าของเรานี้ เราจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงดังต้องการ เราจะเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จตามความตั้งใจนั้น" เธอพิจารณาดังนี้แล้วจึงเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ โดยวิธีนี้ เธอจึงเนรมิตร่างต่างๆได้มากมาย จากนั้นจึงทำกิจต่างๆได้มากอย่าง ถ้าโยคีนั้นปราถนาจะไปพรหมโลก ด้วยการที่เนรมิต เธอก็เนรมิตรูปของพรหมก่อนเข้า
  ไปยังพรหมโลก ร่างที่เนรมิตขึ้นตามความตั้งใจของตนนี้ ย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบทั้งมวล ไม่มีความสามารถใดขาดหายไป ถ้ามีผู้มีอิทธิวิธีเดินไปมา ร่างที่
  นิรมิตขึ้นก็เดินไปมาด้วย ถ้าผู้มีอิทธิวิธีนั่ง นอน พ่นไอ้น้ำ และเปลวไฟ ถามคำถาม หรือ ตอบคำถาม ร่างที่เนรมิตขึ้นก็นั่ง นอน พ่นไอน้ำและเปลวไฟ ถามคำถามหรือตอบคำถามด้วยเพราะว่าที่เนรมิตขึ้นนี้นเกิดจากอิทธิวิธี มันจึงทำเช่นนั้น
  ปกิณณกกถา
  ในเรื่องอภิญญานี้ มีปกิณณกกถาดังนี้ ถ้าบุคคลเจริญสมาธิอย่างหนึ่งด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเห็นรูปด้วยทิพจักษุ เธอย่อมเห็นรูปเท่านั้น เธอย่อมไม่ได้ยินเสียง ถ้าเธอเจริญสมาธิอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะได้ยินเสียงด้วยทิพโสต เธอย่อมได้ยินเสียงนั้น
  เธอย่อมไม่เห็นรูป ถ้าเธอเจริญสมาธิด้วยหวังจะเห็นในทิศหนึ่ง เธอย่อมไม่สามารถเห็นในทิศอื่น เธอย่อมไม่สามารถได้ยิน และไม่สามารถรู้ใจผู้อื่น ถ้าเธอปฎิบัติสมาธิมาก เธอสามารถเห็นในทิศทั้งปวงเธอย่อมสามารถได้ยิน และรู้ใจผู้อื่น อิภิญญา 5
  อย่างนี้ เป็นโลกียญาณ อิทธิวิธีเหล่านี้เป็นของสัตวในรูปภูมิผู้มีกิเลส และเป็นปุถุชนผู้
  มีสังโยชน์ ญาณอันเป็นกุศลเป็นของพระเสขบุคคล และปุถุชน ญาฌของพระอรหันต์
  ย่อมกำหนดลักษณะมิได้ อภิญญา 5 อย่างย่อมไม่บังเกิดในอรูปภูมิ
  ที่มาหนังสือ วิมุตติมรรค พระอุปติสสเถระ รจนรา ........ อนึ่งข้าพเจ้า
  ได้ข้ามบางตอนไปบ้างเนื่องจากยาวมาก เลยข้ามบางจุดไปต้องขออภัยด้วย ด้วยว่า
  มีเรื่อง มโนมยิทธิ ที่ชาวเว็ปนี้น่าจะสนใจ เลยพิมพ์มาให้อ่านกัน ส่วนวิธีปฎิบัติคิด
  ว่าหลายคนในเว็ปนี้คงจะช่ำชองกันอยู่แล้ว หลักๆที่อ่านจับบางส่วนในหนังสือมาก็ให้
  เข้า ฌาณ4 แล้วถอยมาที่ ฌาณ 2 แล้วค่อยอธิษฐานหรือทำฤทธิ์ต่างๆ ด้วยฌาณ 2
  เป็นสิ่งที่ให้ความสะด้วกในการเจริญอิทธิวิธี .................. chura
   
 2. ผู้เดินทาง

  ผู้เดินทาง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  203
  ค่าพลัง:
  +407
 3. telwada

  telwada เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กันยายน 2004
  โพสต์:
  1,862
  ค่าพลัง:
  +1,818
  ขอขอบคุณที่นำมาให้อ่าน
   
 4. KomAon11

  KomAon11 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  4,812
  ค่าพลัง:
  +18,973
  *-*
   
 5. Vayokasinung

  Vayokasinung เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  100
  ค่าพลัง:
  +117
  ผมรู้อะไรเพิ่มขึ้มมากขอบคุณคับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...