แต่งตั้ง “สมเด็จธงชัย” มหาเถรสมาคมชุดใหม่ โปรดเกล้าฯแล้ว

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 14 ตุลาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,472
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,629
  ค่าพลัง:
  +5,958
  e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b982e0b8ade0b887e0b881e0b8b2e0b8a3e0b981e0b895e0b988e0b887e0b895e0b8b1e0b989.jpg

  14 ต.ค.2562 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เล่ม 136 ตอนพิเศษ 255 ง ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

  โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 และมาตรา 15 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ดังนี้

  1.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 2.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร 3.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร 4.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร 5.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร 6.สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร 7.พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร 8.พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร 9.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร 10.พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์ กรุงเทพมหานคร

  11.พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร 12.พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร 13.พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร 14.พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร 15.พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร 16.พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร 17.พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ) วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร 18.พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร 19.พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร และ 20.พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thaipost.net/main/detail/48021
   
 2. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,472
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,629
  ค่าพลัง:
  +5,958
  b8b1e0b989e0b887-e0b8aae0b8a1e0b980e0b894e0b987e0b888e0b898e0b887e0b88ae0b8b1e0b8a2-e0b8a1e0b8ab.jpg

  เป็น “พระราชอำนาจ” ในพรบ.คณะสงฆ์61 สมเด็จช่วงวัดปากน้ำ “ป.อ.ปยุตฺโต” หลุดโผ


  ในหลวง ร.10 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ชุดใหม่ 20 รูป ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ที่ ให้เป็นพระราชอำนาจในการที่จะทรงพิจารณาแต่งตั้ง จากเดิมให้สมเด็จพระสังฆราชทรงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มส.ไม่เกิน 20 รูป ฮือฮา “สมเด็จธงชัย” ได้รับการแต่งตั้งมาด้วย ขณะที่ “สมเด็จช่วง”-“สมเด็จประยุทธ์” หลุดโผใหม่

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ต.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 และมาตรา 15 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ดังนี้

  1.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 2.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส 3.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม 4.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา 5.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 6.สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม 7.พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ 8.พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ 9.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส 10.พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์

  11.พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา 12.พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม 13.พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ 14.พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 15.พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม 16.พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 17.พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ) วัดบพิตรพิมุข 18.พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการาม 19.พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สฺญญโต) วัดราชาธิวาสวิหาร 20.พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.2562 ประกาศ ณ วันที่ 14 ต.ค.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน


  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกรรมการ มส.ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ได้แก่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือ “สมเด็จธงชัย” พระดังจากวัดไตรมิตรฯ พระพรหมเสนาบดี พระวิสุทธาธิบดี พระพรหมมุนี พระธรรมไตรโลกาจารย์ พระธรรมปริยัติโมลี พระธรรมปาโมกข์ พระธรรมกิตติเมธี และพระธรรมรัตนดิลก

  ส่วนกรรมการ มส.ชุดเดิม ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ ได้แก่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม. สมเด็จ พระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) หรือท่านป.อ.ปยุตฺโต วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

  ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า การแต่งตั้งกรรมการ มส.ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกหลังจากที่ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ประกาศใช้ ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดการแต่งตั้งกรรมการ มส.ขึ้นใหม่ จากเดิมที่สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปจะได้เป็นกรรมการ มส.โดยตำแหน่ง และให้สมเด็จพระสังฆราชทรงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มส.ไม่เกิน 20 รูป ทำให้ กก.มส.ชุดเดิม มีผสมทั้ง กก.มส.โดยตำแหน่ง ได้แก่ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กับ กก.มส.โดยแต่งตั้ง ได้แก่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) และพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

  แต่ใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้มีการปรับแก้ใหม่ โดยกำหนดให้สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานกรรมการ มส.โดยตำแหน่ง ส่วน กก.มส.เป็นพระราชอำนาจในการที่จะทรงพิจารณาแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ หรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควร และมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์


  อ่านเพิ่มเติม…

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1682290
   
 3. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,472
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,629
  ค่าพลัง:
  +5,958
  89be0b8a3e0b8b0e0b88ae0b8b8e0b8a1-e0b881e0b881-e0b8a1e0b8aa-e0b88ae0b8b8e0b894e0b983e0b8abe0b8a1.jpg

  วันนี้ (15 ต.ค.) นายสิปบวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวว่า ตามที่มีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 และมาตรา 15 ทวิ แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และมาตรา 11 แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูปนั้น ซึ่งหลังจากมีพระบรมราชโองการดังกล่าวโปรดเกล้ามาแล้ว กรรมการมส.ชุดใหม่ จะมีการประชุมมส.อย่างเป็นทางการในวันที่ 30 ต.ค.นี้ทันที ซึ่งการประชุมดังกล่าวไม่ได้มีสิ่งใดเป็นพิเศษเป็นเพียงวาระการประชุมตามปกติ

  ด้านพระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมส. โดยจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

  ขณะที่นายกรณ์ มีดี เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความลงในเฟสบุ๊คส่วนตัว ข้อความตอนหนึ่งระบุ ว่า วันนี้เห็นรายชื่อมส.ชุดใหม่ ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ใหม่ เริ่มรู้สึกมีความหวัง รายชื่ออื่นๆ ส่วนใหญ่ก็ยังคงดำรงอยู่เช่นเดิม แต่รายชื่อที่น่าสนใจจริงๆ สำหรับพวกเรา คือ พระธรรมกิตติเมธี วัดราชาธิวาส ท่านเป็นประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เมื่อพวกเรา เห็นชื่อท่านเป็นกรรมการมส. ก็ต้องบอกว่า พวกเรายินดียิ่งนัก ชาวพุทธเริ่มมีความหวังขึ้นมา ที่จะต่อสู้กับภัยพระพุทธศาสนา ขอมุทิตาสักการะต่อพระมหาเถระทุกรูปที่ได้รับการโปรดเกล้าฯมาดำรงตำแหน่งเป็นมส.ในครั้งนี้ และหวังว่ามส.ชุดนี้ จะแก้ไขภัยของพระพุทธศาสนา ทั้งภัยภายนอกและภัยภายในไปได้อย่างลุล่วงด้วยดี

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/education/736812
   

แชร์หน้านี้

Loading...