เรื่องเด่น โล่ประทาน’พระสังฆราช’ นักธรรม-ธรรมศึกษาดีเด่น

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 31 สิงหาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,588
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,654
  ค่าพลัง:
  +6,060
  0b8b0e0b897e0b8b2e0b899e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b899e0b8b1.jpg
  โล่ประทาน‘พระสังฆราช’ นักธรรม-ธรรมศึกษาดีเด่น

  โล่ประทาน‘พระสังฆราช’ นักธรรม-ธรรมศึกษาดีเด่น : ข่าวสดพระเครื่อง – เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2562 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานในพิธีประทานโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน

  8b0e0b897e0b8b2e0b899e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b899e0b8b1-1.jpg
  ดังนี้ ส่วนกลาง นักธรรม 1.วัดราชบพิธฯ 2.วัดบวรฯ 3.วัดพระพิเรนทร์ 4.คณะเขตลาดกระบัง 5.วัดราชโอรสาราม 6.วัดธรรมมงคล 7.วัดโมลีโลกยาราม 8.คณะเขตบางขุนเทียน 9.คณะเขตบางกะปิ 10.วัดกาญจนสิงหาสน์

  8b0e0b897e0b8b2e0b899e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b899e0b8b1-2.jpg
  8b0e0b897e0b8b2e0b899e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b899e0b8b1-3.jpg
  ธรรมศึกษา 1.คณะเขตมีนบุรี 2.วัดเสมียนนารี 3.คณะเขตสายไหม 4.วัดยานนาวา 5.วัดบวรนิเวศฯ 6.วัดเทพลีลา 7.วัดประยุรวงศาวาส 8.วัดพระศรีมหาธาตุ 9.วัดราชโอรสาราม 10.คณะเขตลาดกระบัง

  ส่วนภูมิภาค นักธรรม 1.คณะ จ.นครราชสีมา 2.คณะ จ.อุบลราชธานี 3.คณะ จ.บุรีรัมย์ 4.คณะ จ.ขอนแก่น 5.คณะ จ.เชียงใหม่ 6.คณะ จ.ศรีสะเกษ 7.คณะ จ.ร้อยเอ็ด 8.คณะ จ.อุดรธานี 9.คณะ จ.สุรินทร์ 10.คณะ จ.ชลบุรี

  8b0e0b897e0b8b2e0b899e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b899e0b8b1-4.jpg
  ธรรมศึกษา 1.คณะ จ.นครราชสีมา 2.คณะ จ.อุบลราชธานี 3.คณะ จ.กาญจนบุรี 4.คณะ จ.สุรินทร์ 5.คณะ จ.บุรีรัมย์ 6.คณะ จ.ศรีสะเกษ 7.คณะ จ.สมุทรปราการ 8.คณะ จ.นครปฐม 9.คณะ จ.สุพรรณบุรี และ 10.คณะ จ.ปทุมธานี

  8b0e0b897e0b8b2e0b899e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b899e0b8b1-5.jpg
  โอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า

  “เจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ประทานกำเนิดการเรียนการสอน และการสอบนักธรรมซึ่งเป็นการศึกษาธรรมะสำหรับบรรพชิต และต่อมาเจ้าพระคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้ประทานกำเนิดการเรียนการสอน และการสอบธรรมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาธรรมะสำหรับฆราวาสไว้ ด้วยมีพระประสงค์ให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่า เล่าเรียนธรรมะตามหลักสูตรที่ถูกต้อง จะได้ไม่ไขว้เขวไปเรียนรู้อย่างผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากพระไตรปิฎก อันเป็นองค์ธรรมซึ่งเปรียบประดุจองค์แทนสมเด็จพระบรมศาสดา นับเป็นพระเดชพระคุณอันยิ่งใหญ่ของทั้งสองพระองค์ ผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์ของเราทั้งหลาย สมควรที่ทุกท่านจะช่วยกันสืบสานพระปณิธานให้มั่นคงสถาพร ด้วยความวิริยอุตสาหะ และกตัญญูกตเวที[​IMG] [​IMG]

  8b0e0b897e0b8b2e0b899e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b899e0b8b1-6.jpg
  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทบำเพ็ญกุศลอยู่เสมอเป็นเนืองนิตย์ กุศลในทางพระพุทธศาสนาจำแนกสังเขปได้เป็น 3 ขั้น กล่าวคือ ขั้นการให้ทาน ขั้นการรักษาศีล และขั้นการเจริญภาวนา พุทธศาสนิกชนส่วนมากจะรู้จักการให้ทาน และการรักษาศีลกันพอสมควรแล้ว แต่อาจยังสงสัยว่าการเจริญภาวนาคืออะไร โอกาสนี้จึงขอเน้นย้ำเรื่องการภาวนา

  8b0e0b897e0b8b2e0b899e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b899e0b8b1-7.jpg
  ‘ภาวนา’ หมายถึงการเจริญ การอบรม การทำให้มีให้เป็นขึ้น ภาวนาไม่ได้แปลว่าบริกรรมหรือท่องมนต์คาถาโดยไม่รู้ความหมาย อย่างที่หลายคนเข้าใจผิด หากแต่ในทางพระพุทธศาสนา ย่อมหมายถึง การทำจิตใจให้สงบและทำให้เกิดปัญญาขึ้น เพราะถ้าไม่มีปัญญาเสียแล้ว ทานก็ให้ผิด ศีลก็รักษาไม่ถูก เพราะไม่มีปัญญาพิจารณาด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง

  ด้วยเหตุนี้ วิธีการเจริญภาวนาจึงได้แก่การศึกษาอบรมให้รู้แจ้งใน พระสัทธรรม หรืออีกนัยหนึ่งการศึกษานักธรรมและธรรมศึกษาให้มีปัญญาแจ่มแจ้งในทางพระพุทธศาสนา ย่อมเป็นวิธีบำเพ็ญกุศลขั้นภาวนานั่นเอง”

  8b0e0b897e0b8b2e0b899e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b899e0b8b1-8.jpg
  ทั้งนี้ ช่วงเช้า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคคชิโน) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง บรรยายพิเศษ นโยบายการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม คณะสงฆ์ และสำนักงานแม่กองธรรมฯ มีนโยบายที่จะทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้กว้างขึ้น ทั้งหาวิธีที่จะทำอย่างไรให้มีคนดีในสังคมมากขึ้น ซึ่งคนที่จะเป็นคนดีได้ต้องมีหลักธรรมทางศาสนาและนำไปปฏิบัติจึงจะเกิดประโยชน์ เราจึงควรบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้มีคุณธรรม เพื่อให้เป็นน้ำดีมาไล่น้ำเสีย ไม่ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าใดก็ตาม

  8b0e0b897e0b8b2e0b899e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b8b1e0b887e0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b899e0b8b1-9.jpg
  หากทำอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง สังคมจะดีขึ้น ที่ผ่านมามีปัญหาร้องเรียนมาที่สำนักงานแม่กองธรรมฯ มาทุกครั้งหลังที่มีการจัดสอบ ปัญหาเกิดจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ทำตามกฎ ระเบียบ กติกา ที่สำนักงานแม่กองธรรมฯ กำหนดไว้ จึงได้มีการตำหนิ ว่ากล่าวตักเตือนไป แต่ยังไม่ถึงขั้นลงโทษ หรือถอดถอน

  “เราต้องการคนดี หากไปปลูกฝังเด็กในทางไม่ดี ในฐานะผู้บริหารทำถูกหรือไม่ ตนไม่หวังปริมาณ แต่หวังคุณภาพ ของคนที่ต่อไปจะต้องไปดูแลประเทศ ดูแลพระพุทธศาสนาต่อไป การมีจำนวนนักเรียนสอบได้มาก แต่ไม่มีคุณภาพ ไม่มีหลักเกณฑ์ เท่ากับเป็นการบ่มเพาะสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ติดเป็นนิสัย”

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.khaosod.co.th/amulets/news_2849194
   

แชร์หน้านี้

Loading...