ในจักรวาลนี้มีกี่มิติครับ ?

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย The Undertaker RIP, 11 กุมภาพันธ์ 2005.

 1. The Undertaker RIP

  The Undertaker RIP สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มกราคม 2005
  โพสต์:
  11
  ค่าพลัง:
  +0
  ตามที่ผมรู้มาคือ มี 6 มิติ
  โดยที่มิติที่ 4 จะเกี่ยวกับเวลา โดยมี UFO มาเกี่ยวข้องด้วย
  ส่วน มิติที่ 5 กับ 6 อันนี้ผมไม่ทราบ

  ผุ้รู้ช่วยตอบทีครับ
   
 2. Kamen rider

  Kamen rider เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กันยายน 2004
  โพสต์:
  3,776
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +1,997
  1 มิติ ระยะทาง
  2 มิติ กว้าง X ยาว (พื้นที่)
  3 มิติ กว้าง X ยาว X สูง(ปริมาตร)

  เขาว่านะ 4 มิติ => กว้าง X ยาว X สูง X เวลา (มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง)
   
 3. NiNe

  NiNe เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,806
  ค่าพลัง:
  +7,485
  มิติที่ห้า..... น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณ (ไม่ยืนยัน)
  มิติที่หก..... น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของโลกุตร (ไม่ยืนยัน)
   
 4. A~MING

  A~MING เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2004
  โพสต์:
  1,734
  ค่าพลัง:
  +1,729
  โลกุตร คืออะไรคะ
   
 5. Kamen rider

  Kamen rider เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กันยายน 2004
  โพสต์:
  3,776
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +1,997
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=7 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>โลกุดร, โลกุตตระ, โลกุตระ พ้นจากโลก, เหนือโลก, พ้นวิสัยของโลก, ไม่เนื่องในภพทั้งสาม (พจนานุกรม เขียน โลกุตร) คู่กับ โลกิยะ</TD></TR><TR><TD>โลกุตตมาจารย์ อาจารย์ผู้สูงสุดของโลก, อาจารย์ยอดเยี่ยมของโลก หมายถึงพระพุทธเจ้า</TD></TR><TR><TD>โลกุตตราริยมรรคผล อริยมรรคและอริยผลที่พ้นวิสัยของโลก</TD></TR><TR><TD>โลกุตตรวิมุตติ วิมุตติที่เป็นโลกุตตระ คือ ความหลุดพ้นที่เหนือวิสัยโลก ซึ่งกิเลสและความทุกข์ที่ละได้แล้ว ไม่กลับ คืนมาอีก ไม่กลับกลาย ได้แก่ วิมุตติ ๓ อย่างหลังคือ สมุจเฉทวิมุตติ, ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ และนิสสรณวิมุตติ ดู วิมุตติ, โลกิยวิมุตติ </TD></TR><TR><TD>โลกุตตรธรรม ธรรมอันมิใช่วิสัยของโลก, สภาวะพ้นโลก มี ๙ ได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑</TD></TR><TR><TD>โลกุตตรปัญญา ปัญญาที่สัมปยุตด้วยโลกุตตรมรรค, ความรู้ที่พ้นวิสัยของโลก, ความรู้ที่ช่วยคนให้พ้นโลก</TD></TR><TR><TD>โลกุตตรภูมิ ชั้นที่พ้นจากโลก, ระดับจิตใจของพระอริยเจ้า (ข้อ ๔ ในภูมิ ๔ อีก ๓ ภูมิ คือ กามาวจรภูมิ รูปาวจร ภูมิ อรูปาวจรภูมิ)</TD></TR><TR><TD>โลกุตตรสุข, โลกุตรสุข ความสุขอย่างโลกุตระ, ความสุขที่เหนือกว่าระดับของชาวโลก, ความสุขเนื่องด้วยมรรค ผล นิพพาน
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=7 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>โลก แผ่นดินเป็นที่อาศัย, หมู่สัตว์ผู้อาศัย; โลก ๓ คือ ๑. สังขารโลก โลกคือสังขาร ๒. สัตวโลก โลกคือหมู่สัตว์ ๓ โอกาสโลก โลกคือแผ่นดิน; อีกนัยหนึ่ง ๑. มนุษยโลก โลกมนุษย์ ๒. เทวโลก โลกสวรรค์ ทั้ง ๖ ชั้น ๓. พรหม โลก โลกของพระหรหม</TD></TR><TR><TD>โลกธรรม ธรรมที่มีประจำโลก, ธรรมดาของโลก, ธรรมที่ครอบงำสัตวโลก และสัตวโลกก็เป็นไปตามมัน มี ๘ อย่าง คือ มีลาภ ไม่มีลาภ มียศ ไม่มียศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข์</TD></TR><TR><TD>โลกธาตุ แผ่นดิน; จักวาลหนึ่งๆ</TD></TR><TR><TD>โลกนาถ ผู้เป็นที่พึ่งของโลก หมายถึงพระพุทธเจ้า</TD></TR><TR><TD>โลกบาล ผู้คุ้มครองโลก, ผู้เลี้ยงรักษาโลกให้ร่มเย็น, ท้าวโลกบาล ๔ ดู จาตุมหาราช</TD></TR><TR><TD>โลกบาลธรรม ธรรมคุ้มครองโลก คือ ปกครองควบคุมใจมนุษย์ไว้ให้อยู่ในความดี มิให้ละเมิดศีลธรรม และให้อยู่กัน ด้วยความเรียบร้อยสงบสุข ไม่เดือดร้อนสับสนวุ่นวาย มี ๒ คือ ๑. หิริ ความอายบาป ละอายใจต่อการทำความชั่ว ๒. โอตตัปปะ ความกลัวบาปเกรงกลัวต่อความชั่วและผลของกรรมชั่ว</TD></TR><TR><TD>โลกวัชชะ อาบัติที่เป็นโทษทางโลกคือ คนสามัญที่มิใช่ภิกษุทำเข้าก็เป็นความผิดความเสียหาย เช่น โจรกรรม ฆ่า มนุษย์ ทุบตีกัน ด่ากัน เป็นต้น; บางทีว่าเป็นข้อเสียหายที่ชาวโลกเขาติเตียน ถือว่าไม่เหมาะสมกับสมณะ เช่น ดื่มสุรา เป็นต้น</TD></TR><TR><TD>โลกวิทู ทรงรู้แจ้งโลก คือทรงรู้แจ้งสภาวะแห่งโลกคือสังขารทั้งหลาย ทรงทราบอัธยาศัยสันดานของสัตวโลกที่เป็น ไปต่างๆ ทำให้ทรงบำเพ็ญพุทธกิจได้ผลดี (ข้อ ๕ ในพุทธคุณ ๙)</TD></TR><TR><TD>โลกัตถจริยา พระพุทธจริยาเพื่อประโยชน์แก่โลก, ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่โลก คือ ทรงอาศัยพระมหากรุณา เสด็จไปประกาศพระศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนในถิ่นฐานแว่นแคว้นต่างๆ เป็นอันมาก และประดิษฐาน พระศาสนาไว้เพื่อประโยชน์สุขแก่ชุมชนภายหลังตลอดกาลนาน ดู พุทธจริยา</TD></TR><TR><TD>โลกามิษ เหยื่อแห่งโลก, เครื่องล่อ ที่ล่อให้ติดอยู่ในโลก, เครื่องล่อใจให้ติดในโลก ได้แก่ ปัญจพิธกามคุณ คือ รูป, เสียง, กลิ่น, รส, โผฏฐัพพะ อันน่าปรารถนา น่าใคร่น่าพอใจ; โลกามิสก็เขียน</TD></TR><TR><TD>โลกาธิปเตยยะ ดู โลกาธิปไตย</TD></TR><TR><TD>โลกาธิปไตย ความถือโลกเป็นใหญ่ คือ ถือความนิยมหรือเสียงกล่าวว่าของชาวโลกเป็นสำคัญ หวั่นไหวไปตามเสียง นินทาและสรรเสริญ จะทำอะไรก็มุ่งจะเอาใจหมู่ชน หาความนิยม ทำตามที่เขานิยมกัน หรือคอยแต่หวั่นกลัวเสียง กล่าวว่า, พึงใช้แต่ในทางดีหรือในของเขตที่เป็นความดี คือ เคารพเสียงหมู่ชน (ข้อ ๒ ในอธิปไตย ๓)</TD></TR><TR><TD>โลกิยฌาน ฌานโลกีย์, ฌานอันเป็นวิสัยของโลก, ฌานของผู้มีจิตยังไม่เป็นโลกุตตระ, ฌานที่ปุถุชนได้</TD></TR><TR><TD>โลกิยธรรม ธรรมอันเป็นวิสัยของโลก, สภาวะเนื่องในโลก ได้แก่ขันธ์ ๕ ที่ยังมี อาสวะทั้งหมด; คู่กับ โลกุตตรธรรม</TD></TR><TR><TD>โลกิยวิมุตติ วิมุตติที่เป็นโลกีย์ คือความพ้นอย่างโลกๆ ไม่เด็ดขาด ไม่สิ้นเชิง กิเลสและความทุกข์ยังกลับครอบงำได้ อีก ได้แก่วิมุตติ ๒ อย่างแรก คือ ตทังควิมุตติ และ วิกขัมภนวิมุตติ ดู วิมุตติ, โลกุตตรวิมุตติ </TD></TR><TR><TD>โลกิยะ, โลกีย์ เกี่ยวกับโลก, ทางโลก, เนื่องในโลก, เรื่องของชาวโลก, ยังอยู่ในภพสาม, ยังเป็นกามาวจร รูปาวจร หรืออรูปาวจร; คู่กับ โลกุตตระ</TD></TR><TR><TD>โลกียสุข ความสุขอย่างโลกีย์, ความสุขที่เป็นวิสัยของโลก, ความสุขที่ยังประกอบด้วยอาสวะ เช่น กามสุข มนุษยสุข ทิพยสุข ตลอดถึงฌานสุขและวิปัสสนาสุข


  จาก
  http://www.manager.co.th/dhamma/DhmDictionary.asp?Alphabet=%A1
  </TD></TR></TBODY></TABLE>

  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 กุมภาพันธ์ 2005
 6. Tom

  Tom เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มกราคม 2005
  โพสต์:
  266
  ค่าพลัง:
  +289
  เท่าที่ทราบตามหลักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ จักรวาลปัจจุบันที่ค้นพบทางสมการคณิตศาสตร์ว่าเป็นไปได้ มีทั้งหมดสิบกว่ามิติแล้วครับ แต่ผมจำได้ไม่แน่ว่าสิบเท่าไหร่ แต่ทั้งหมดเป็นเพียงทฤษฎี ที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้จริงๆว่าจะเป็นเหมือนที่คำนวณหรือไม่(เหมือนทฤษฎีสัมพันธภาพของไอสไตน์ ที่ยังไม่สามารถเร่งวัตถุให้เท่าความเร็วแสงได้ แม้ในเครื่องเร่งอนุภาค) ส่วนรายละเอียดแต่ละมิติผมจำไม่ได้ เอาไว้ลองไปค้นหนังสือเก่าๆก่อน ถ้าเจอจะเอามาโพสบอกให้
   
 7. PalmPlamnaraks

  PalmPlamnaraks เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มกราคม 2005
  โพสต์:
  766
  ค่าพลัง:
  +5,787
 8. mr.x

  mr.x สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กุมภาพันธ์ 2005
  โพสต์:
  4
  ค่าพลัง:
  +0
  ผมเชื่อว่า มนุษย์ต่างดาว ก็คือพวกเราในอนาคตนี่เอง เขาไปอยู่ที่อื่นแล้วสร้างทางคมนาคมทางมิติเวลา กลับมาดูพวกเรา
   
 9. Elulu

  Elulu สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2005
  โพสต์:
  18
  ค่าพลัง:
  +2
  พูดถึงเรื่องมิติ เคยอ่านที่ไหนก็ไม่รู้เค้าเขียนบอกว่า ทำการทดลองที่เป็น 4 มิติ ไม่ได้ในโลก 3 มิติ
  ก็เลยมาคิดต่อว่า ถ้าโลกเรามีหลายมิติซ้อนกันอยู่จริง คงเป็นเพราะศักยภาพทางสรีระวิทยาของพวกเราที่ไม่สามารถรับรู้ถึงมิติที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ทั้งๆที่พวกเราก็อยู่ในมิติเหล่านั้นอยู่เเล้ว เเต่กลับกันคนที่อาศัยอยู่ในมิติเหนือกว่าเรา เช่น มิติที่ 4 ที่ 5 พวกเค้าก็มองเห็นเราเช่นกันเพียงเเต่ว่าทำอะไรไม่ได้ เขาข้ามขอบเขตมาไม่ได้เพราะมี "อะไรบางอย่าง"เป็นข้อจำกัด เช่นเดียวกันกะที่เราเองซึ่งอยู่ มิติที่ 3 ก็จินตนาการไม่ออกเหมือนกันว่าจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงในมิติที่ 2 ส่วนที่เป็นความ"ลึก"ของเราจะอยู่ยังไงล่ะ เหมือนกับการจับมดยัดเข้าใปให้มันอยู่ในหนังสือการ์ตูน มันก็มีเเต่ต้อง"ซี๊เเหงเเก๋"เพราะเเบนเเต๊ดเเต๋ อืม ผมกำลังพูดถึงเรื่องการก้าวข้ามไปยังที่ที่ไม่รู้ ต้องมีการ"เปลี่ยนสภาพ"ก่อน ไม่รู้ว่ามันสมเหตุสมผลรึเปล่านะ
  ผมกำลังพยายามคิดคิด เเล้วก็คิดว่า จะทำยังไงให้มองเห็น"มุมอับ" (คืองี้ คิดไปคิดมาผมเริ่มไม่เเน่ใจว่าเรามองเห็นทั้ง 360 องศา ความจริงเราอาจมองเห็นเเค่ 4 ด้านก็ได้ คือ บน ล่าง ซ้าย ขวา เพียงเเต่เจ้า 4 ด้านที่ว่านี่ถูกบีบให้รวมเป็นเเผ่นเดียวกันจนได้มุม 360 องศาโดยขีดจำกัดด้านสรีระวิทยาของตาเรา ถ้าคิดไม่ออกวาดเส้นตรงสองเส้นตัดกันเเล้วก็ตั้งฉากกัน จากนั้นหาอะไรก็ได้มาปิดช่องว่างที่ไม่มีเส้นผ่าน เราก็จะมองเห็นเเค่เส้น 4 เส้นนั้นเเล้วก็พาลนึกว่ามันมีเเค่ 4 เส้นนี้เอง เเล้วก็เริ่มซอย 4 เส้นอันนั้นออกเป็นเส้นย่อยๆอีก ผมเรียกเจ้าช่องว่างที่ถูกปิดนั้นว่า "มุมอับ")โดยใช้เหตุผลทางวิทย์เข้ามาอธิบาย เเต่ก็ยังคิดไม่ออก เพราะผมคงทึ่มเกินเหตุ
  (ปล.ผมเชื่อว่าศาสนากะวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งเดียวกัน เเต่เพราะสมัยก่อนนู้นคงไม่มีใครรู้ว่าโฟตอนเป็นยังไงคืออะไร พระพุทธเจ้าเลยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ เเล้วสืบทอดต่อมากลายเป็นวิทยาศาสตร์ที่ยังอธิบายไม่ได้ในปัจจุบัน)

  ปล.อีกที คิดเสร็จเเล้วผมคงต้องไปโรงบาลบ้าซะละมั้งเนี่ย
  เเล้วคุณๆว่าไงเกี่ยวกะมิติอะ
   
 10. NiNe

  NiNe เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,806
  ค่าพลัง:
  +7,485
  ก็เห็นด้วยกับคุณElulu นะครับ .... ในเรื่องของการก้าวข้ามมิตินั้นมีข้อจำกัด

  ขนาดมิติที่ 4 ยังเป็นไปแทบไม่ได้เลย แต่นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามศึกษาอยู่ และรู้สึกว่าจะทำการก้าวข้ามได้ในระดับอนุภาคเล็กๆ ที่อยู่ในห้องทดลองหรือในห้องปฏิบัติการเท่านั้นเอง ....ผมเคยอ่านเจอที่ไหนสักแห่งหนึ่งนี่แหละ .... จำไม่ได้แล้ว ... เอาเป็นว่าถ้าผมค้นหาข้อมูลเรื่องการทดลองข้ามมิติที่ 4 แล้วผมจะมาโพสท์ใหม่อีกครั้งครับ
   
 11. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,025
  เท่าที่ทราบจะมี 4 มิติ หรือ 4 จักรวาล ซึ่งจักรวาลทั้งหมดนั้นจะมีผู้ที่ครอบครองคนเดียว คือพระมหาจักรพรรดิ ซึ่งมีนางแก้วเป็นคู่บุญบารมี แต่ปัจจุบันน่าจะยังไม่บังเกิดขึ้น แต่ว่าอนาคตต้องเกิดขึ่นแน่นอน

  หากข้อมูลไม่ถูกต้องยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะ เอาว่าประมาณนี้นะคะ
   

แชร์หน้านี้

Loading...