“แ ว่ น ส่ อ ง ค ว า ม เ ป็ น โ ส ด า บั น”

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย ฉลาดน้อย, 2 เมษายน 2013.

 1. ฉลาดน้อย

  ฉลาดน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 สิงหาคม 2012
  โพสต์:
  168
  ค่าพลัง:
  +1,721
  การรู้อุปาทานักขันธ์ โดยลักษณะห้า คือพระโสดาบัน

  ภิกษุ ท. ! อุปาทานขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้ มีอยู่ห้าอย่าง, ห้าอย่าง อย่างไรเล่า? ห้าอย่างคือ

  รูปูปาทานขันธ์ (อุปาทานในรูปขันธ์).

  เวทนูปาทานขันธ์ (อุปาทานในเวทนาขันธ์).

  สัญญูปาทานขันธ์ (อุปาทานในสัญญาขันธ์).

  สังขารูปทานขันธ์ (อุปาทานในสังขารขันธ์).

  วิญญาณูปาทานขันธ์ (อุปาทานในวิญญาณขันธ์).

  ภิกษุ ท. ! เมื่อใดแล อริสาวก รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริง ซึ่งความเกิดขึ้น (สมุทัย) ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ (อัตถังคมะ) ซึ่งรสอร่อย (อัสสาทะ) ซึ่งโทษ (อาทีนวะ) และอุบายเป็นกลไกออกไป (นิสสรณะ) จากอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเหล่านี้.

  ภิกษุ ท. ! อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า โสดาบัน มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน มีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า.

  (ขันธวรรค สังยุตตนิกาย ไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗ หน้าที่ ๑๙๖ ข้อที่ ๒๙๖ (อริย. ๕๙๐).


  พระโสดาบันอีกอย่างหนึ่ง


  สารีบุตร ! ที่มักกล่าวกันว่า โสดาบัน โสดาบัน ดังนี้ เป็นอย่างไรเล่า สารีบุตร ?
  "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ท่านผู้ใด เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่ ผู้เช่นนั้นแล ข้าพระองค์ เรียกว่าเป็นพระโสดาบัน ผู้มีชื่อย่างนี้ มีโคตรอย่างนี้ พระเจ้าข้า !"

  สารีบุตร ! ถูกแล้ว ถูกแล้ว ผู้ที่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่ ถึงเราเองก็เรียกผู้เช่นนั้นว่า เป็นพระโสดาบัน ผู้มีชื่ออย่างนี้ๆ มีโคตรอย่างนี้ๆ.

  (มหาวารวรรค สังยุตตนิกาย ไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙/๔๓๕/๑๔๓๒-(อริย. ๕๗๑).


  แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน

  อานนท์ ! เราจักแสดงธรรมปริยายชื่อว่าแว่นธรรม ซึ่งหากอริยสาวกผู้ใด ได้ประกอบพร้อมแล้ว เมื่อจำนงจะพยากรณ์ตนเอง ก็พึงทำได้ ในข้อที่ตนมีนรกสิ้นแล้ว มีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้ว มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว มีอบายทุคติ วินิบาต สิ้นแล้ว, ในข้อที่ตนเป็นพระโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน เป็นผู้มีอันจะตรัสรู้ได้ในกาลเบื้องหน้าดังนี้.

  อานนท์ ! ก็ธรรมปริยายชื่อว่าแว่นธรรม ในที่นี้ เป็นอย่างไรเล่า ?

  อานนท์ ! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น ในองค์พระพุทธเจ้าว่า เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึก อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.

  อานนท์ ! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ในพระ ธรรม ว่าเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมมาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้ก็รู้ได้เฉพาะตน" ดังนี้.

  อานนท์ ! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น ไม่หวั่นไหว ในพระสงฆ์ ว่า สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นกลไกออกจากทุกข์แล้ว เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงได้แปดบุรุษ นั่นและคือสงฆ์สาวกของผู้มีพระภาคเจ้า เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะ ที่เขานำมาบูชา เป็นสงฆ์ควรแกสักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นสงฆ์ควรรับทักษิณาทาน เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลี เป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า" ดังนี้.

  และอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริเจ้า คือเป็นศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นศีลที่เป็นไทจากตัณหา เป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญ เป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลูบคลำ และเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ.

  อานนท์ ! ปริยายนี้แลที่ชื่อว่าแว่นธรรม ซึ่งหากอริยสาวกผู้ใดได้ประกอบพร้อมแล้ว เมื่อจำนงจะพยากรณ์ตนเอง ก็พึงทำได้ ดังนี้แล.

  (มหาวารวรรค สังยุตตนิกาย ไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙/๔๕๐-/๑๔๗๙-(อริย. ๕๘๐).


  ที่มา ::
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 เมษายน 2013
 2. ปุณฑ์

  ปุณฑ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2008
  โพสต์:
  2,769
  ค่าพลัง:
  +4,678
 3. newamazing

  newamazing เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,704
  ค่าพลัง:
  +1,380
 4. panup

  panup Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  80
  ค่าพลัง:
  +55
  เมื่อผู้ใดปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดอย่างแน่วแน่ไม่หวั่นไหว ก็มีโอกาสถึงและรู้ได้ด้วยตนเองเป็นคนแรก
  ขี่จักรยานเป็นย่อมต้องรู้ว่าเป็น
  ขี่มอเตอร์ไซต์เป็นย่อมต้องรู้ว่าเป็น
  ขับรถยนต์เป็นย่อมต้องรู้ว่าเป็น
  ว่ายน้ำเป็นย่อมต้องรู้ว่าเป็น
  ทำบุญทำทานโดยไม่หวังผลตอบแทนย่อมรู้อยู่แก่ใจตนเอง
  ไม่ลังเลสงสัยย่อมรู้ตัวเอง
  ได้ฌานย่อมต้องรู้ได้เอง
  ได้ญานย่อมต้องรู้ได้เอง

  ถ้ายังไม่รู้ได้ด้วยตนเองแปลว่ายังไม่ได้
  กำลังจะได้แปลว่ายังไม่ได้
  กำลังจะว่ายน้ำเป็นแปลว่าจมน้ำลึกตายแน่นอน

  ศาสนาก็ได้แต่เปรียบเทียบเท่านั้นแหละ ไม่ได้มากไปกว่านี้
  อีกทั้งเอาความคิดในทางโลก หาเหตุผลไม่ได้เลย
   
 5. beerwar

  beerwar เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มีนาคม 2013
  โพสต์:
  85
  ค่าพลัง:
  +131
 6. อภิมาร

  อภิมาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  711
  ค่าพลัง:
  +2,154
  :z11ถ้าอยากรู้จริงต้องทำให้ถึงสถานเดียวเท่านั้น chearr
   

แชร์หน้านี้

Loading...