Share this album with your friends.

สืบเนื่องจากการถวายพระประธานแห่งคณะอนันตจักรวาลฯ ณ วัดศรีสะอาด บัานสามขัว ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ทางวัดศรีสะอาดได้กำหนดเอาวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นวันพุทธาภิเษก สมโภชพระประธานได้น้อมถวายพระนามว่า "พระพุทธศรีโสภณ"

Loading...