Share this album with your friends.

ผู้ที่เข้าใจคนอื่น...คือผู้รอบรู้ ผู้ที่เข้าใจตนเอง...คือผู้รู้แจ้ง ผู้ที่มีชัยต่อคนอื่น...คือผู้มีกำลัง ผู้มีชัยต่อตนเอง...คือผู้เข้มแข็ง ผู้ที่มักน้อย...คือผู้ที่ร่ำรวย ผู้ที่มานะพยายาม...คือผู้มีความหวัง ผู้ที่อยู่ในสถานะอันเหมาะสมของตน ย่อมอยู่ได้ยาวนาน...

Loading...