ความฝันอันสูงสุด

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

การสงเคราะหช่วยเหลือกัน 4 ประการได้แก่
การให้ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกัน 
การพูดถ้อยคำที่ทำให้เกิดความรักต่อกัน 
การประพฤติประโยชน์ช่วยเหลือ นิยามความดี จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ความฝันอันสูงสุด

แชร์หน้านี้

Loading...