พระเจดีย์ธาตุ พระพุทธรูปปางลีลา และพระพุทธรูปปางมารวิชัย

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

หอระฆัง 1 พระพุทธรูปปางมารวิชัย ณ วัดสะแล่ง พระอุโบสถเก่า 2 วิหารศิลปะล้านนาไทยด้านข้าง ซุ้มพระสามพี่น้อง มณฑปฯ พระแก้วจันทรวิหาร พระเจดีย์ธาตุ ณ วัดสะแล่ง พระเจดีย์ธาตุ พระพุทธรูปปางลีลา และพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระเจดีย์โบราณ ซุ้มพระ หน้าพระเจดีย์ธาตุ มณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท พระนางจามเทวี 1 พระพุทธวัฒโนภาสโลกนาถมหาศากยมุนี 3 ป้ายความเป็นมามณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ซุ้มพระสามพี่น้อง 2 พระนางจามเทวี 2

แชร์หน้านี้

Loading...