พระพุทธเจ้าทั้ง ๒๗ พระองค์ ก่อน องค์สมเด็จองค์ปัจจุบัน

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย HONGTAY, 11 พฤศจิกายน 2008.

 1. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +147,543
  การบำเพ็ญบารมีแต่ละคราวนั้น พระโพธิสัตว์มิได้หวังผลอย่างอื่น เป็นจุดมุ่งหมายหลักอันเบี่ยงไปจากความปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณ ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า ความปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณก็คือ ความปรารถนาความสุขให้เกิดแก่มวลสรรพสัตว์

  เพราะการหวังที่จะได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ คือ ความต้องการที่ช่วยเหลือสัตว์ทั้งมวลให้พ้นจากทุกข์อันเป็นทุกข์ประจำ คือ ชาติ ชรา มรณะ อย่างถูกวิธี

  แต่ทั้งนี้พระโพธิสัตว์มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองพัฒนาตัวเองให้ สามารถเป็นที่พึ่งของตัวเองได้เสียก่อน จึงจะสามารถแนะนำหรือช่วยเหลือผู้อื่นได้

  อุปมาเหมือนบุคคลจะช่วยเหลือผู้อื่นขึ้นจากตมได้นั้น จะต้องช่วยเหลือตัวเองให้พ้นจากตมนั้นเสียก่อน

  ฉะนั้น พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีธรรมทั้งหลาย ด้วยมีความปราถนาพระโพธิญาณเป็นเหตุปรารภทำให้พระโพธิสัตว์มีความมุ่งมั่น จริงใจต่อวัตรปฏิบัติในบารมี

  ในขณะเดียวกันบารมีธรรมทั้งหลายก็เป็นเหตุแห่งความสัมฤทธิ์ คือ การบรรลุพระโพธิญาณ

  จึงกล่าวได้ว่า การบำเพ็ญบารมีธรรมกับความใคร่ปรารถนาซึ่งพระโพธิญาณเป็นเหตุปัจจัยหนุนเนื่องแก่กันและกันให้เกิดขึ้น

  อนึ่ง เมื่อกล่าวถึงจุดมุ่งหมายแห่งการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์แล้ว จะเห็นได้ว่าย่อมเป็นไปเพื่อ

  ๑. การตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระโพธิสัตว์เองก่อน

  ๒. การรื้อขนปวงชนทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากห้วงทุกข์ระทมแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ
  (บุณย์ นิลเกษ, ๒๕๓๔ ก: ๔๒)

  จุด มุ่งหมายทั้งสองนี้เป็นสิ่งที่บุคคลผู้เป็นพระโพธิสัตว์มีเหมือนกัน เพราะพระโพธิสัตว์ทุกองค์ได้ชื่อว่าเป็นนิยตโพธิสัตว์คือสัตว์ที่จะได้ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน หากไม่ละทิ้งความพยายามเสียในระหว่าง และจะต้องทำหน้าที่ของความเป็นพระโพธิสัตว์ ผู้ก้าวเข้าสู่ความเป็นพระโพธิสัตว์จะต้องอยู่ในระเบียบปฏิบัติเหล่านี้

  ที่ มา : พระมหาจู่ล้อม ชูเลื่อน. (๒๕๔๖). ความกล้าหาญทางจริยธรรมในการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในทศชาติชาดก. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

  http://larndham.net
   
 2. ธรรมะปรมัติ

  ธรรมะปรมัติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  77
  ค่าพลัง:
  +114
  พระพุทธผ่านมาตั้งเยอะเรายังไม่ไปนิพพานเลย
   
 3. มาร-

  มาร- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  262
  ค่าพลัง:
  +487
  สาธุ สาธุ สาธุ

  ____________________


  บุญกุศลเหล่าใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำจัก จำได้ก็ดี จำไม่ได้ก็ดี ร้อยชาติก็ดี หมื่นชาติก็ดี อสงไขย์ชาติก็ อนันตชาติก็ดี


  ข้า พระพุทธเจ้าขอนอบน้อมอำนาจพระพุทธคุณอันไม่มีประมาณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั่วทั้งอนันตจักวาลที่มิได้มีประมาณ ทั้ง ห้วงอดีต ปัจจุบัน และอนาคตกาล โดยมีสมเด็จ ภันเต ภควา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์พระประถม
  องค์ พระสิริมิตร องค์พระธรรมสามี พระธรรมราชา สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ สิขี ทศพล ญาณที่1 เป็นสมเด็จองค์พระประธาน แห่งองค์พระพุทธคุณ

  ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมอำนาจคุณพระธรรม พระสัจธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ อั้นไม่มีประมาณ เป็นองค์พระธรรมคุณ

  ข้า พระพุทธเจ้าขอน้อมอำนาจแห่งองค์พระปัจเจกพุทธคุณ แห่งองค์พระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ อันไม่มีประมาณ ทั่วทั้งอนันตจักวาล ทุกกาล ทุกกัปป์ ทั้ง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เป็น องค์พระปัจเจกพุทธคุณ

  ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมอำนาจ แห่งคุณพระสงฆ์ พระสาวกแห่งพระผู้มีพระภาค องค์ภันเต ภควา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ทั่วทั้ง อนันตจักวาล อันไม่มีประมาณ อันหาที่สุด มิได้ เป็น พระสังฆคุณ

  ข้า พระพุทธขอน้อมอำนาจ แห่งคุณพระบิดา พระมารดา พระอรหันต์ แห่งบุตร ของสรรพสัตว์ทั้งหลาย และของข้าพเจ้าทุกๆชาติ ทุกๆภพ ทุกๆภูมิ เป็น คุณแห่งบิดาและมารดา

  ข้า พระพุทธเจ้าขอน้อมอำนาจแห่งคุณพระอาจารย์ ทุกๆรูป ทุกๆนาม ทุกๆภพ ทุกๆภูมิ ตลอด อดีต ปัจจุบัน และอนาคต มีพระคุณที่ได้ประสิทธิประสาท วิชา สั่งสอนในคุณความดี ตั้งมั่นในสัมมาทิฐิ เป็น
  คุณแห่งครูบาอาจารย์

  ข้า พระพุทธเจ้าขอน้อมอำนาจแห่งคุณของ พระพรหม และเทพ เทวดา พระยายมราช ทุกรูป ทุกนาม ทุกๆชั้นฟ้า ทั้วทั้ง อนันตจักวาล สากลพิภพ อันไม่มีประมาณ จงร่วมกันบันดาล ปกป้องรักษาและอนุโมทนา

  ขอ อำนาจแห่งพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระปัจเจกพุทธคุณ พระสังฆคุณ คุณแห่งบิดา มารดา คุณแห่งครูบาอาจารย์ และ ทวยเทพเทวดาทั้ง โปรดดลบันให้....

  กุศล ผลบุญ เหล่าใด ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ทำมา ได้บำเพ็ญมาโดยชอบ จำได้ก็ดี จำมิได้ก็ดี ข้าพระพุทธเจ้าขออุทิศกุศลเหล่านั้น แด่ สรรพสัตว์ทั้งหลาย ทุกรูป ทุกนาม ทุกภพ ทุกภูมิ ขอให้ได้ร่วมอนุโมทนา ิสัตว์ขอให้มีส่วนร่วมในกองกุศลของข้าพเจ้า เพื่อยังผลให้ที่สุดแห่งกองทุกข์ จงหมดสิ้นไปด้วยเทอญ....
   
 4. SRWNCHOOCHAI

  SRWNCHOOCHAI Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  18
  ค่าพลัง:
  +31
  ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมคารวะแด่พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ ในทุก ๆ แดน
   
 5. 夜明けの光。

  夜明けの光。 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  88
  ค่าพลัง:
  +96
  ขออนุญาติ Copy ไปแจกให้ผู้อ่านนะครับ بشكرا لك.

  [​IMG]
   
 6. บัวหอม

  บัวหอม Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กันยายน 2009
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +25
  สาธุค่ะ ขอนอบน้อม นมัสการ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกพระองค์ค่ะ
   
 7. ANUWART

  ANUWART เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,669
  ค่าพลัง:
  +14,314
  อนุโมทนาสาธุครับ

  เชิญทำบุญซื้อ อิฐ หิน ดิน ทราย เหล็ก ปูน สร้างศาลาแก้วครอบสมเด็จองค์ปฐม

  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานสมเด็จองค์ปฐมและศาลาแก้วพระจุฬามณี ที่ จ.นครศรีธรรมราช (สำนักสงฆ์ธรรมเจริญ)

  [​IMG]

  [​IMG]

  " บุญกุศลใดที่พึงจะได้รับ ก็ขอให้ทุกท่านได้รับเช่นเดียวกันถ้วนหน้าสถาพร ทั้งโลกนี้และโลกหน้า ที่สุดถึงซึ่งพระนิพพานด้วยกันเทอญฯ สาธุ"<!-- google_ad_section_end -->
   
 8. adware

  adware เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  188
  ค่าพลัง:
  +129
  กราบนมัสการสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
   
 9. HOOLIGAN4148

  HOOLIGAN4148 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  6
  ค่าพลัง:
  +23
  ขอบคุณครับท่านที่นำความรู้ดีๆมาฝาก
   
 10. Senseless guy

  Senseless guy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  287
  ค่าพลัง:
  +991
  โมทนาสาธุค่ะ

  ขอบคุนมากเลยนะคะ เป็นสิ่งที่กำลังหาอ่านอยู่พอดี

  ขอคุณพระคุ้มครอง และเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้น
   
 11. emperron

  emperron เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  352
  ค่าพลัง:
  +431
  ผู้ประกอบด้วยโลกุตรปัญญาอันลึกซึ้ง
  ได้มองเห็นว่า โดยธรรมชาติแท้แล้ว ขันธ์ทั้งห้านั้นว่างเปล่า
  และด้วยเหตุที่เห็นเช่นนั้น จึงได้ก้าวล่วง พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้
  รูปไม่ต่างจากความว่าง ความว่าง ก็ไม่ต่างไปจากรูป
  รูปคือความว่างนั่นเอง และความว่างก็คือรูปนั่นเอง
  เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็เป็นดังนี้ด้วย
  สารีบุตร ธรรมทั้งหลาย มีธรรมชาติแห่งความว่าง ไม่ได้เกิดขึ้นและไม่ได้ดับลง
  ไม่ได้สะอาดและไม่ได้สกปรก ไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลง
  ดังนั้น ในความว่างจึงไม่มีรูป ไม่มีเวทนา หรือสัญญา ไม่มีสังขาร หรือวิญญาณ
  ไม่มีตาหรือหู ไม่มีจมูกหรือลิ้น ไม่มีกายหรือจิต ไม่มีรูปหรือเสียง ไม่มีกลิ่นหรือรส
  ไม่มีโผฏฐัพพะหรือธรรมารมณ์ ไม่มีโลกแห่งผัสสะ หรือวิญญาณ
  ไม่มีอวิชชา และไม่มีความดับลงแห่งอวิชชา ไม่มีความแก่และความตาย
  และไม่มีความดับลงซึ่งความแก่ และความตาย ไม่มีความทุกข์
  และไม่มีต้นเหตุแห่งความทุกข์ ไม่มีความดับลงแห่งความทุกข์
  และไม่มีมรรคทางให้ถึง ซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์
  ไม่มีการประจักษ์แจ้งและไม่มีการลุถึง เพราะไม่มีอะไรที่จะต้องลุถึง
  พระโพธิสัตว์ผู้วางใจในโลกุตรปัญญา จะมีจิตที่เป็นอิสระจากอุปสรรคสิ่งกีดกั้น
  เพราะจิตของพระองค์เป็นอิสระจาก อุปสรรคสิ่งกีดกั้น
  พระองค์จึงไม่มีความกลัวใดๆ ก้าวล่วงพ้นไปจากมายาหรือสิ่งลวงตา
  ลุถึงพระนิพพานได้ในที่สุด พระพุทธในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
  ผู้ทรงวางใจในโลกุตรปัญญา ได้ประจักษ์แจ้งแล้วซึ่งภาวะอันตื่นขึ้น
  อันเป็นภาวะที่สมบูรณ์และไม่มีใดอื่นยิ่ง ดังนั้น จงรู้ได้เถิดว่า โลกุตรปัญญา
  เป็นมหาธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นธรรมแห่งความรู้อันยิ่งใหญ่
  เป็นสิ่งอันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่า เป็นมนต์อันไม่มีสิ่งอื่นใดมาเทียบได้ซึ่งจะตัดเสียซึ่งความทุกข์ทั้งปวง
  นี่เป็นสัจจะ เป็นอิสระจากความเท็จทั้งมวล ในใจของตน
  "อัตนา โจทยัตตานัง" จงกล่าวโทษเตือนตนไว้เสมอ
  "สัพพะปาปัสะอกรณัง ละเว้นความชั่ว
  กุสลัสสูปสัมปทา ทำแต่ความดี
  สจิตตะปริโยทปนัง ทำจิตใจให้ผ่องใส
  เอตังพุทธานะสาสะนัง" พระพุทธเจ้าทรงสอนเช่นนี้เหมือนกันหมด
  "อัตตาหิอัตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
  โกหินาโถปโรสิยา ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้
  อัตตาหิสุทันเตนะ เมื่อฝึกตนดีแล้ว
  นาถังลภะติทุลภัง" จะได้ที่พึ่งอันบุคคลอื่นหาได้ยาก
   
 12. วิศวนันต์

  วิศวนันต์ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  34
  ค่าพลัง:
  +35
  ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่นำมาแบ่งบันกันครับ
   
 13. ดวงใจปฐพี

  ดวงใจปฐพี Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  92
  ค่าพลัง:
  +92
  ได้ความรู้เพิ่มมากมายเลยค่ะ ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ให้ค่ะ
  ผลบุญนี้จะทำให้คุณเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดค่ะ
   
 14. พระอาจารย์ณัฐนนท์ สิรินันโท

  พระอาจารย์ณัฐนนท์ สิรินันโท เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  649
  ค่าพลัง:
  +1,323
  สาธุๆๆ อนุโมทามิ...ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป

  ขอติ่งนิด นึงนะ..ถ้าบอกด้วยว่า พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ สร้างพระบารมีแบบ ไหน เช่น พระสมณะโคดม สร้างบารมีแบบ ปัญญาธิกะ บำเพ็ญบารมี ๔ อสงไข อีกแสนมหากัป จึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประมาณนี้ก็จะดีมากเลยที่เดียว ..สาธุ ๆ เจริญพรฯ..
   
 15. คนรักชาติ

  คนรักชาติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  197
  ค่าพลัง:
  +180
  [​IMG]
  ขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยะทุกพระองค์ พระโพธิสัตย์ทุกพระองค์โดยมีบุญบารมีของหลวงปู่ดู่และหลวงปู่ทวดเป็นที่สุดช่วยดลบันดาลให้จิตข้าพเจ้าฝากกระแสจิตไว้กับบุญบารมีของผู้โพสกระทู้ ผู้อ่านกระทู้ และผู้ตอบกระทู้ ข้าพเจ้าอยากมีส่วนร่วมกับบุญบารมีของพวกท่านทั้งบุญบารมีในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง ปัจจะโยโหตุ
   
 16. faveur

  faveur เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  316
  ค่าพลัง:
  +2,297
  กราบนมัสการสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยเศียรเกล้าค่ะ
   
 17. kiatp123

  kiatp123 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  3,490
  ค่าพลัง:
  +19,615
  อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภควา
  พุทธังภควันตัง อภิวาเทมิ
  สาธุ สาธุ สาธุ
   
 18. Armkae

  Armkae สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  9
  ค่าพลัง:
  +8
  นึกว่ามีพระพุทธเจ้าแค่ 5 พระองค์ ความรู้ใหม่ อนุโมนาค่ะ
   
 19. ttt2010

  ttt2010 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  1,754
  ค่าพลัง:
  +902
  อนุโมทนาสาธุ บุญนี้ ขอยกให้กับเจ้าของกระทู้ที่นำข้อมูลข่าวสารดีๆมาเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกได้ทราบกันด้วยเทอญ...
  ttt2010 ศิษย์พระอาจารย์บุญยง อภิลาโส ภิกขุ

  _____________________________________________________
  แนะนำบุญ
  พิธีกรรมแก้ดวงชะตา (สำนักสงฆ์พรหมรังศรี) l ท่องวัดและศาสนสถานที่สำนักสงฆ์พรหมรังศรี<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
   
 20. naron

  naron เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 เมษายน 2009
  โพสต์:
  2,528
  ค่าพลัง:
  +3,601
  กราบพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และอนุโมทนาสาธุบุญกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ครับผม สาธุ
   

แชร์หน้านี้

Loading...