เรื่องเด่น พุทธทำนาย ยุคกึ่งพุทธกาล จะเกิดภัยพิบัติและสงครามใหญ่ (ปีพ.ศ. 2560 เป็นต้นไป)

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 25 สิงหาคม 2016.

 1. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,476
  ค่าพลัง:
  +3,003
  เทวทัตตสูตร
  [๖๘] สมัยหนึ่ง เมื่อพระเทวทัตต์หลีกไปแล้วไม่นาน พระผู้มีพระภาค
  ประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล้พระนครราชคฤห์ ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาค
  ทรงปรารภพระเทวทัตต์ ตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะ
  และการสรรเสริญเกิดขึ้นแก่พระเทวทัตต์เพื่อฆ่าตน เพื่อความพินาศ ดูกรภิกษุ
  ทั้งหลาย ต้นกล้วยย่อมเผล็ดผลเพื่อฆ่าตน เมื่อความพินาศ แม้ฉันใด ลาภ
  สักการะ และการสรรเสริญเกิดขึ้นแก่พระเทวทัตต์เพื่อฆ่าตน เพื่อความพินาศ
  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม้ไผ่ย่อมตกขุยเพื่อฆ่าตน เพื่อความพินาศ
  แม้ฉันใด ลาภ สักการะ และการสรรเสริญเกิดขึ้นแก่พระเทวทัตต์เพื่อฆ่าตน
  เพื่อความพินาศ ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม้อ้อย่อมผลิดอกเพื่อฆ่า
  ตน เพื่อความพินาศ แม้ฉันใด ลาภ สักการะ และการสรรเสริญเกิดขึ้นแก่
  พระเทวทัตต์เพื่อฆ่าตน เพื่อความพินาศ ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
  แม่ม้าอัสดรย่อมตั้งครรภ์เพื่อฆ่าตน เพื่อความพินาศ แม้ฉันใด ลาภ สักการะ
  และการสรรเสริญเกิดขึ้นแก่พระเทวทัตต์เพื่อฆ่าตน เพื่อความพินาศ ก็ฉันนั้น
  เหมือนกันแล ฯ
  ผลกล้วยย่อมฆ่าต้นกล้วย
  ขุยไผ่ย่อมฆ่าต้นไผ่
  ดอกอ้อ
  ย่อมฆ่าต้นอ้อ
  ลูกม้าอัสดรย่อมฆ่าแม่ม้าอัสดร ฉันใด

  สักการะย่อมฆ่าบุรุษชั่ว ฉันนั้น ฯ
  จบสูตรที่ ๘

  เพราะมันมีอะไรมากกว่านี้อีก ที่จะเกิดขึ้น ในประเทศไทย

  ประเทศที่มีอวตารเป็นขุยไผ่มากมาย

  ขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่
   
 2. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,476
  ค่าพลัง:
  +3,003
  ที่น่ากลัวที่สุดอยู่ในตอนนี้ คือใจคนเรา สังคมถกเถียง แตกแยก เถียงเรื่องอะไร? ไม่เถียง เถียงเรื่องพุทธ เถียงเรื่องธรรม เถียงเรื่องพระวินัย

  เมื่อเถียงกันแล้วได้อะไร? นั่นล่ะข้อสรุป เถียงเพื่อปกป้องตนเองหรือเพื่อปกป้องใคร?

  ข้อถกเถียงที่เกิดในโลกมนุษย์ที่ส่งผลหลัก คือเรื่องธรรมทั้งมวลและธรรมล้วนๆ เหตุการ์ณในโลกมนุษย์ย่อมสงผลถึงโลกธาตุอื่นด้วย ทั้งในสวรรค์และนรก เมื่อถกเถียงจึงวุ่นวายหาข้อยุติมิได้ โดยเฉพาะในเรื่องพระสัทธรรมและอสัทธรรม เมื่อพระสัทธรรมเริ่มเลือนลางไปจากใจของหมู่สัตว์ในโลกธาตุ กำเนิดสัทธรรมปฏิรูปขึ้นมาแทน

  หากเมื่อใดโลกบังเกิดอลัชชีสรรเสริญแต่งเติมซึ่งอสัทธรรมย่ำยีเสียแล้วซึ่งพระสัทธรรมก้าวล่วงเป็นใหญ่ในสังฆปริมณฑล ทุกภพภูมินรกสวรรค์จึงเกิดวิปริตแปรปรวนมากขึ้น จากที่เป็นอยู่ธรรมดาที่ไม่เที่ยงอย่างนั้นและอย่างนั้นอยู่แล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ย่อมเกิดภัยพิบัติแก่โลกมนุษย์นั้นด้วย เมื่อไร้ซึ่งพระสัทธรรม อสัทธรรมโชติช่วง โลกาย่อมวินาศ ณ ครานั้น

  เมื่ออสัทธรรมกล้าแข็งถึงที่สุด เมื่อโลกธาตุทั้งหลายสั่นไหว บุคคลทั้งหลายปราถนาพระสัทธรรม จึงจะมีการถือกำเนิดจุติธรรมเป็นอิทัปปัจยตา แม้ผู้รู้แล้วยังทำได้แค่อยากและปราถนาก็ได้พึ่งธรรมพึ่งตนเฝ้าคอย เพียงเท่านั้น

  ผู้ใดเล่าหนอจะมาไถพรวนผืนดินถิ่นธรรมที่แห้งผากนี้ให้ราบลุ่มเขียวขจี

  IMG_20150320_201233.JPG
   
 3. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,476
  ค่าพลัง:
  +3,003
  เด็กก็คือเด็ก เกิดผมมีลูกอายุ3ขวบ วาดรูป เศียรพระพุทธเจ้า ใส่ ตัวเซเลอร์มูน ผมคงต้องฆ่าลูกตนเองทิ้งเหรอ? เรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องเจตนา และความใสซื่อบริสุทธิ์ของเด็ก แต่ก่อนอื่น เราต้องให้ความรู้เด็ก ว่า พระพุทธเจ้ามีพุทธลักษณะอย่างไร?ทำไมจึงได้ร่างกายมหาปุริลักษณะแบบนั้นมา แน่นอน ต้องมีคนคอยให้คำปรึกษา ที่ดีก่อน ครับค่อยส่งเสริม ดูทางหนีทีไล่ดูผลกระทบให้ดีก่อน วางแผนให้ดีค่อยจัดแสดง โลกใบนี้ไม่ใช่ของเราเพียงคนเดียว จะให้คนมาเห็นด้วยกับเราท่านทั้งหมดนั้นไม่เคยมี
  50881530_191777788446757_2760767250876071936_n.jpg
   
 4. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,476
  ค่าพลัง:
  +3,003
  ไอ้ที่ควร ด่าไม่ด่า กลับไปด่าเด็กศิลป์ สำนักพุทธและชาวพุทธเอย!  หนักกว่านี้ก็มีมาแล้ว โดยเจตนา ตามภาพ


  แค่เรื่องน้องวาดพระพุทธเจ้าอุลตร้า เรื่องเด็กๆครับ ทำไมต้องว่าน้องล่ะ!

  แปลกไหม? คนในสังคมประเทศนี้

  บอกแล้วว่า มันจะเชื่อมโยงเป็นอิทัปปัจจยตา นี่แหละที่สังคมควรรับรู้

  สักวันหนึ่ง ความจริงมันจะเผยออกมา


  ว่าอะไรผิด และอะไรถูก อะไร? ยอมได้ วางได้

  และอะไรไม่ควรยอม ควรวาง

  สุดท้ายเนื้อเรื่องก็วกกลับไปด่า "สำนักคลอง10 เหมือนเดิม

  ช่วยด่าและประนามกันด้วยชาวพุทธที่ด่าน้อง! น่ะนะ

  พอเจอเคสหนักกว่าทำเงียบ ! หัดไปละอายใจตนเองบ้าง

  ขนาดสร้างตามพุทธศิลป์มันยังบอกไม่ใช่พระพุทธเจ้า

  เรื่องของน้องเด็กศิลป์ กลายเป็นเรื่อง ขี้ขี้ ไปเลย

  35849125_387749901633686_6245051764584742912_n.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กันยายน 2019
 5. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,476
  ค่าพลัง:
  +3,003
  ถ้าจะมองให้บริสุทธิ์หาทางรอดซึ่งก็รอดยาก เพราะคุณสมบัติและส่วนประกอบ(แบรน์ต่างประเทศฯลฯ)ในภาพแตกต่างกับเจตนานั้นต้องประกอบกับ ทิฏฐิ ๖๒

  เชื่อว่าพระพุทธเจ้า คือ พระเอก และยอดมนุษย์ เด็กศิลป์สามารถอ้างได้

  และน้องก็ไม่รู้จัก ยอดมนุษย์มากพอ คือเชื่อแบบเด็กๆ เห็นแต่เปลือกและกระพี้ก็พอ ไม่ถึงแก่น

  w644.jpg
  ดาวน์โหลด (1).jpg  เสด็จไปจักรวาลอื่น แปลงร่าง (นิมิตร่าง)" (ในกรณีนี้ใช้ได้เฉพาะ ถ้าไปเห็น พระพุทธเจ้าทรงแปลงหรือสัญญาเก่าในสภาวะจิตบ่งชี้เท่านั้น)


  แค่โลกนี้ มันแคบ เกินไป จินตนาการมันก็แคบตาม

  อันนี้เป็นไอเทม สำหรับน้องเด็กศิลป์วาดรูป

  พระพุทธเจ้า ทรงแปลงพระวรกายสอนธรรมตามสัตว์โลกในสหจักรวาล

  และอีกอย่างนะครับ
  พระพุทธเจ้า พระองค์ทรงแปลงร่างได้ ถ้ามันมีดวงดาวที่มีสัตว์ที่มีรูปร่างแบบอุลตร้าแมน

  ในข้อนี้ก็สามารถวิสัชนาแก้ได้


  ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปสู่แม้จักรวาลเหล่าอื่นหรือ. เออ เสด็จ
  ไป. เป็นเช่นไร. เขาเหล่านั้นเป็นเช่นใด พระองค์ก็เป็นเช่นนั้นเทียว. เพราะ
  ฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า
  ดูก่อนอานนท์ ก็เราเข้าไปหาขัตติยบริษัทหลายร้อย ย่อมรู้เฉพาะแล ว่า ในบริษัทนั้น พวกเขามีวรรณะเช่นใด เราก็มีวรรณะเช่นนั้น พวกเขามีเสียงเช่นใด เราก็มีเสียงเช่นนั้น และเราให้เห็นแจ้งให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้รื่นเริง ด้วยธรรมมีกถา และพวกเขาไม่รู้เราผู้กล่าวอยู่ว่า ผู้กล่าวนี้เป็นใครหนอ เป็นเทวดาหรือมนุษย์ และครั้นให้เห็น
  แจ้งแล้ว ให้สมาทานแล้ว ให้อาจหาญแล้ว ให้รื่นเริงแล้ว ด้วยธรรมีกถาก็
  หายไป และพวกเขาไม่รู้เราผู้หายไปว่า ผู้ที่หายไปนี้เป็นใครหนอแล เป็นเทพหรือมนุษย์ ดังนี้.


  เหล่ากษัตริย์ทรงประดับประดาด้วยสังวาลมาลา และของ
  หอมเป็นต้น ทรงผ้าหลากสี ทรงสวมกุณฑลแก้วมณี ทรงโมลี ฝ่ายพระผู้มี
  พระภาคเจ้าทรงประดับพระองค์เช่นนั้นหรือ กษัตริย์แม้เหล่านั้นมีพระฉวีขาว
  บ้าง ดำบ้าง คล้ำบ้าง แม้พระศาสดาทรงเป็นเช่นนั้นหรือ. พระศาสดาเสด็จ
  ไปด้วยเพศบรรพชิตของพระองค์เอง แต่ทรงปรากฏเป็นเช่นกับกษัตริย์เหล่า
  นั้น ครั้นเสด็จไปแล้วทรงแสดงพระองค์ซึ่งประทับนั่งบนพระราชอาสน์ ย่อม
  เป็นเช่นกับกษัตริย์เหล่านั้นว่า ในวันนี้พระราชาของพวกเรารุ่งโรจน์ยิ่งนัก
  ดังนี้. ถ้ากษัตริย์เหล่านั้น มีพระสุรเสียงแตกพร่าบ้าง ลึกบ้าง ดุจเสียงกาบ้าง
  พระศาสดาก็ทรงแสดงธรรมด้วยเสียงแห่งพรหมนั้นเทียว ก็บทนี้ว่า เราก็มี
  เสียงเช่นนั้น ตรัสหมายถึงลำดับภาษา. ก็มนุษย์ทั้งหลายได้ฟังเสียงนั้นแล้ว
  ย่อมมีความคิดว่า วันนี้ พระราชาตรัสด้วยเสียงอันอ่อนหวาน. ก็ครั้นเมื่อ
  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเสด็จหลีกไป เห็นพระราชาเสด็จมาอีก ก็เกิดการ
  พิจารณาว่า บุคคลนี้ใครหนอแล. พระองค์จึงตรัสพระดำรัสนี้ว่า บุคคลนี้ใคร
  หนอแล อยู่ในที่นี้ บัดนี้ แสดงด้วยเสียงอ่อนหวาน ด้วยภาษามคธ ด้วยภาษา
  สีหล หายไป เป็นเทพหรือมนุษย์ ดังนี้. ถามว่า ทรงแสดงธรรมแก่บุคคล
  ทั้งหลายผู้ไม่รู้อย่างนี้เพื่ออะไร. ตอบว่า เพื่อประโยชน์แก่วาสนา. พระองค์
  ทรงแสดงมุ่งอนาคตว่า ธรรมแม้ได้ฟังอย่างนี้ ย่อมเป็นปัจจัยในอนาคตนั้น
  เทียว.

  ไม่มีไอเทม ให้สำนักคลอง10 นะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 กันยายน 2019
 6. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,476
  ค่าพลัง:
  +3,003
  กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดินร้องกองปราบแจ้งจับ นศ.สาวคนวาด “พระพุทธรูปอุลตร้าแมน” “อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” ก็ผิดด้วย ฐานให้กำลังใจเจ้าของผลงาน

  https://www.thairath.co.th/news/cri...FC0VTNxWn0vpm0rEvnD6Or5fV-YZ41ABtbAfnDeBtES-s
  ดาวน์โหลด.jpg
   
 7. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,476
  ค่าพลัง:
  +3,003
  กระแสภาพมูลค่าหลักแสนหลักล้านจะถูกทำลายไป เมื่อมีพระสงฆ์สักรูปหนึ่ง (จะเสียสละตนก็ได้)แต่ความคิดเห็นจะเป็นสองขั้วทันที จากที่เห็นด้วย โดยอ้างว่าแสดงความคิดสร้างสรร์ตามที่ใครหลายคนบอก แต่งคอสเพลย์อุลตร้าแมน หรือ ยอดมนุษย์อื่นๆ

  สงสัยจริงๆ ก็นิมนต์ให้พระสงฆ์แต่งชุดอุลตร้าแมน รับกิจนิมนต์ ไปสวดมนต์ เดินบิณฑบาต ครานั้น ท่านจะใส่ บาตรหรือเปล่า จะพนมมือไหว้นับถืออย่างเดิมไหม? ถ้ายังใส่ ยังกราบไหว้ก็เตรียมบอกลาพระพุทธศาสนาในไทยได้เลย

  (
  เพื่อความชัดเจนก็ใส่แค่ท่อนล่างลงมา ยกเว้นช่วงศรีษะไว้)

  ความเจ็บช้ำ ความละอายใจ ความเกลียดชัง จะบังเกิดขึ้นมาตามทันที
  ไม่ต้องกล่าวถึงต่างศาสนาที่เขาเคร่งครัดนำพระเจ้าหรือศาสดาของเขาไปดูถูกดูหมิ่นมิได้เลย เอาแค่ เรื่องแต่งชุดเชียร์ลีดเดอร์ใช้สัญลักษณ์สำคัญทางศาสนาก็เดือดจนพองขนสยองเกล้าแล้ว  นั่นล่ะสิ่งที่ซ่อนไว้ในใจคน พระพุทธเจ้าย่ำยีได้ แต่พระสงฆ์จะกลายเป็นย่ำยีไม่ได้ไม่เหมาะสม ตรรกะป่วยลำดับความสำคัญไม่เป็น

  พระผู้เสด็จไปดีแล้ว ใครจะร้องเรียนเรียกร้องหาความเป็นธรรมเพื่อปกปักรักษาท่าน โดยธรรมทายาท

  เรื่องนี้จะควบคู่ไปเกี่ยวกับ การเสื่อมสมณะเพศ จนถึงโคตรภูสงฆ์


  (โคตรภูสงฆ์ พระสงฆ์ที่ไม่เคร่งครัด ปฏิบัติเหินห่างธรรมวินัย แต่ยังมีเครื่องหมายเพศ เช่น ผ้าเหลืองเป็นต้น และถือตนว่า ยังเป็นภิกษุสงฆ์อยู่,)
  สงฆ์ในระยะหัวต่อจะสิ้นศาสนา


  171405-new-490066.jpg 557000013474106.jpg คลิป-10-e1558167973379.jpg 1-1.jpg


  รูปที่ไม่มีใครมาประมูล (เด็กประถมต่างชาติ) แต่งเติมตัดต่อมาแบบไหนก็ดูดี

  70909907_259194158371786_6415649596453683200_n.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 กันยายน 2019
 8. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,476
  ค่าพลัง:
  +3,003
  แค่คำเหมือน ! โดยไม่ต้องใช้สัญลักษณ์ใดๆ

  https://mgronline.com/entertainment/detail/9570000030232

  https://www.bangkokbiznews.com/news...T6vbB-R2eCRc6iVyNdmksfH4hdKoZ2vt6kTSq_ig6mEkE

  https://www.sanook.com/movie/37277/...q7VnYpqVgOA3W-GxlGHv_P5kLlaLGfnUPhqmB_xPr0Otw

  ศาลมาเลเซียตัดสินจำคุก 10 ปี 10 เดือน สำหรับผู้ใช้ facebook โพสต้ข้อความ หมิ่นศาสนาอิสลาม และ ศาสดามูฮัมมัด

  https://www.aljazeera.com/news/2019/03/190309143611139.html
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 กันยายน 2019
 9. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,476
  ค่าพลัง:
  +3,003
  ฉนั้นท่านที่ปฎิเสธว่า ไม่เคยกินหรือไม่อยากกินน้ำปัสสาวะคงต้องหาวิธีเกิดแบบใหม่น่ะครับ แบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออะไรประมาณนั้น เป็นม่อนไปเลย "สไลม์" เป็นความรู้ที่น่าตกใจจริงๆ ว่าเราท่านต่างดื่มกินน้ำปัสสาวะตนเองหลายเดือน ในครรภ์ของมารดา

  https://www.youtube.com/watch?v=1qpRV_q99N0
   
 10. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,476
  ค่าพลัง:
  +3,003
  น้ำคร่ำ คือ น้ำที่อยู่ในมดลูกของคุณแม่ตั้งครรภ์ ทารกจะเจริญเติบโตและลอยอยู่ในถุงน้ำคร่ำ นั่นเอง ส่วนเรื่องที่มาของน้ำคร่ำนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุครรภ์ของคุณแม่ค่ะ

  ในช่วงแรก น้ำคร่ำ จะมาจากน้ำเหลืองในเลือดของคุณแม่ พอในช่วง 3-4 เดือน น้ำคร่ำจะซึมผ่านทางผิวหนังของลูก ในช่วงนี้จะมีน้ำคร่ำประมาณ 50-80 มิลลิลิตร และช่วงหลังจาก 4-5 เดือนไปแล้ว ไตของลูกทำงานได้สมบูรณ์ ลูกก็จะปัสสาวะออกมาผสมรวมกับน้ำคร่ำด้วย ในช่วงนี้จะมีน้ำคร่ำประมาณ 150-200 มิลลิลิตร และเมื่อใกล้คลอดน้ำคร่ำจะมีมากถึง 1 ลิตรค่ะ

  ส่วนประกอบสำคัญของน้ำคร่ำ คือ น้ำ ประมาณ 98 เปอร์เซ็นต์ และ สารอาหารต่าง ๆ คือ โปรตีน กรดยูริค สารยูเรีย รวมทั้งขี้ไคลของทารก ขนอ่อน เส้นผม และปัสสาวะของทารกด้วย น้ำคร่ำจะไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา ลูกจะลอยอยู่ในน้ำคร่ำ บางทีก็ฉี่บางทีก็กินน้ำคร่ำและฉี่ออกมา ในน้ำคร่ำลูกสามารถทำการฝึกหัดหายใจเอาน้ำคร่ำเข้าไปในปอด โดยน้ำคร่ำจะไปดันให้ปอดขยาย ช่วยให้ปอดเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วย

  น้ำคร่ำ มีความสำคัญมากนอกจากลูกจะลอยไปลอยมาในน้ำคร่ำแล้ว น้ำคร่ำยังมีหน้าที่ดังนี้
  • ป้องกันการกระทบกระเทือนจากภายนอกก่อนจะถึงตัวลูก
  • เมื่อถุงน้ำคร่ำโตขึ้นลูกก็สามารถขยับแขนขาไปได้หลายทิศทางตามที่ลูกต้องการ ทำให้กล้ามเนื้อของลูกได้พัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา
  • น้ำคร่ำ เป็นแหล่งระบายของเสีย และเป็นแหล่งอาหารของทารกในครรภ์
  • น้ำคร่ำช่วยปรับอุณหภูมิในมดลูกให้เหมาะสมกับทารก
  ทีนี้ก็ทราบกันแล้วนะคะ ว่าน้ำคร่ำที่หล่อเลี้ยงอยู่ในมดลูกของคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นไม่ใช่น้ำธรรมดา ๆ เพราะมีหน้าที่หลายประการ รวมทั้งยังเป็นสัญญาณเตือนอันตราย ต่อทั้งตัวคุณแม่และทารกในครรภ์ด้วย การตั้งครรภ์ที่มีน้ำคร่ำมากหรือน้อยเกินไป มักเป็นตัวบ่งบอกว่า ทารกในครรภ์อาจจะพิการหรือมีการเจริญเติบโตที่ไม่ดี ดังนั้นคุณแม่ควรสอบถามคุณหมอทุกครั้งถึงปริมาณน้ำคร่ำ และวิธีการบำรุงครรภ์ให้ถูกวิธีค่ะ


  https://www.maerakluke.com/topics/2919
   
 11. zalievan

  zalievan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤศจิกายน 2013
  โพสต์:
  3,005
  ค่าพลัง:
  +5,002
  คนไทยเน้นวินัย กับสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องดีงาม มากกว่าจะเน้นการทำความเข้าใจ

  ศาสนาพุทธมีวินัย ข้อปฏิบัติ พิธีกรรมแต่
  ศาสนาพุทธไม่ได้เป็นแค่วินัย ข้อปฏิบัติ พิธีกรรม
  แต่เป็นสิ่งที่าวพุทธต้องศึกษาและทำความเข้าใจตาม

  คำตอบง่ายๆคือคนที่เรียกตัวเองว่าชาวพุทธ ไม่เข้าใจศาสนาพุทธมากพอ

  ศาสนาพุทธสอนให้เห็นธรรมดาของโลก

  ถึงการรักษาสิ่งดีงามของศาสนาจะเป็นเรื่องที่ดี
  แต่ก็ยังห่างไกลกับการเข้าถึงคำว่าศาสนาพุทธ

  ผมก็พูดไปตามความเข้าใจของผมอ่านะ ไม่ได้พูดว่าตัวเองคิดถูกนะคับ แค่ความคิดเห็น
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 กันยายน 2019
 12. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,476
  ค่าพลัง:
  +3,003
  ประกาศสงครามครัังล่าสุด

  สงครามศักดิ์สิทธิ์ และสงครามกบฎและสงครามประชาชน

  และการล่มสลายบ่อนทำลายทุกสถาบันในชาติ
  จนไปถึงขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ในทุกๆดินแดนในโลกและนอกโลก

  เกราะคุ้มกันของโลกถูกทำลาย ไปจนถึงนาทีวิกฤตสูงสุด

  ได้แต่เฝ้ารอคอย!

  https://www.publicpostonline.net/30859
   

แชร์หน้านี้

Loading...