เสียงธรรม จิต คืออะไร ? - จิตตภาวนา - พระสุรเสียงสมเด็จพระญาณสังวร

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 6 กันยายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,305
  ........................... PraSangkharaja.jpg
  จิต คืออะไร ? - จิตตภาวนา - สมเด็จพระญาณสังวร


  photo.jpg
  DrSeripiput Srimuang
  Published on Sep 2, 2016
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,305
  ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐาน
  พระธรรมเทศนา โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  photo.jpg อารมณ์ดี สุขสงบ :-
  Published on Dec 14, 2015
  ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐาน พระธรรมเทศนา โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฒโน) ป.ธ.๙
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,305
  วิธีเจริญ กรรมฐาน เบื้องต้น - สมเด็จพระญาณสังวร

  DrSeripiput Srimuang :-
  Published on Dec 28, 2016
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,305
  1. หลักปฏิบัติกรรมฐาน - วิธีทำจิตให้บริสุทธิ - สมเด็จพระญาณสังวร

  DrSeripiput Srimuang :-
  Published on Sep 11, 2016
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,305
  ฝึกสติให้รู้ สิ่งที่เกิดในจิต - ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน - สมเด็จพระญาณสังวร

  DrSeripiput Srimuang :-
  Published on Sep 6, 2016
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,305
  ฝึกสติปัญญา ดัดจิตให้ตรง - อานาปานสติ - สมเด็จพระญาณสังวร

  DrSeripiput Srimuang :-
  Published on Sep 3, 2016
   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,305
  จิตบรรลุนิพพาน - สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

  emmytube99 :-
  Published on Mar 30, 2014
  พระธรรมเทศนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,305
  หัดตาย - สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

  sombool2012 :-
  Published on Oct 26, 2013
  พระธรรมเทศนา เรื่อง หัดตาย โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,305
  1 สัมมาทิฏฐิสูตร - รู้จัก กุศล อาหาร - สมเด็จพระญาณสังวร

  Drseripiput Srimuang :-
  Published on Jan 13, 2013
  9:00 สัมมาทิฏฐิ คือ ความรู้จักกุศลมูล อกุศลมูล
  11:00 อกุศลกรรมบท๑๐ กายกรรม๓ วจีกรรม๔ มโนกรรม๓
  22:00 สัมมัปปัญญา อาศัย กัลยาณมิตร และ โยนิโสมนสิการ
  33:00 ปัญญา - สุตตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา
  47:40 สัมมาทิฏฐิ รู้จัก ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ของอาหาร๔
  50:00 1.กวฬิงการาหาร คืออาหารของรูป
  53:00 2.ผัสสาหาร คืออาหารของนาม อายตนะภายใน ภายนอก สัมผัสกัน
  1:11:00 3.มโนสัญเจตนาหาร คืออาหารของกรรม
  1:15:09 4.วิญญาณาหาร คืออาหารของนามรูป ขันธ์๕- วิถีวิญาณ - ปฏิสนธิวิญญาณ
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,305
  2 สัมมาทิฏฐิสูตร - รู้จัก อริยสัจจ์๔ - สมเด็จพระญาณสังวร

  DrSeripiput Srimuang :-
  Published on Jan 14, 2013
  5:00 สัมมาทิฏฐิ คือ ความรู้ในอริยสัจจ์๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
  12:35 รู้ทุกข์ คือ รู้ ชาติ ชรา มรณะ ฯ อุปาทานขันธ์๕ เป็นทุกข์
  14:42 ละสมุทัย คือ ละ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
  17:00 แจ้งนิโรธ คือ รู้แจ้งว่า ตัณหาได้ละแล้ว
  18:00 เจริญมรรค คือ เจริญ สัมมาทิฏฐิ สังกัปโป วาจา กัมมันโต อาชีโว วายาโม สติ สมาธิ
  30:00 ศรัทธานุสารี ปัญญานุสารี
  37:30 บัวสี่เหล่า อุคคฏิตัญญู วิปจิตัญญู เนยยะ ปทปรมะ
  54:00 อริยสัจจ์ ๔ รู้ทุกข์ ละสมุทัย แจ้งนิโรธ เจริญมรรค
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,305
  3. การบริหารจิต โพชฌงค์ ๗ - สมเด็จพระญาณสังวร

  DrSeripiput Srimuang :-
  Published on Jan 27, 2016
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,305
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,305
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,305
  ....................... prasangkarajbodyandnothing.jpg
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,305
  สัมมาทิฏฐิสูตร - รู้จัก อุปาทาน พระโสดาบัน- สมเด็จพระญาณสังวร

  DrSeripiput Srimuang :-
  Published on Jan 15, 2013
  02:40 3. สีลัพพตุปาทาน - ความยึดถือ ศีล วัตร
  33:00 สีลพตปรามาส สีลัพพตุปาทาน
  50:25 4. อัตตวาทุปาทาน สมมติสัจจะ ปรมัตถสัจจะ
  1:18:00 อัตตานุทิฏฐิ สักกายทิฏฐิ อัสมิมานะ
  1:37:00 สักกายทิฏฐิ๒๐ ขันธ์๕เป็นตน ตนมีขันธ์๕ ขันธ์๕ในตน ตนในขันธ์๕
  1:42:13 พระโสดาบัน - ละ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา ศีลัพพตปรามาส
  1:52:05 สังโยชน์ ๑๐ - สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา ศีลลัพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทัจจะ อวิชชา อุปาทาน๔ คือ การยึดมั่นถือมั่นทางจิตใจ
  1. กามุปาทาน ยึดติดในกาม
  2. ทิฏฐุปาทาน ยึดถือในทิฏฐิ
  3. สีลพตุปาทาน ติดยึดในศีลวัตรที่งมงาย
  4.อัตตวาทุปาทาน ยึดมั่นในตัวเอง ของตัวเอง - ยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ คือร่างกายและจิตใจรวมกันว่าเป็น"ตัวตน" และยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกใจ อันมาเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็น"ของตน" - ยึดถือจิตส่วนหนึ่งว่าเป็น"ตัวเรา" แล้วยึดถือเอารูปร่างกาย ความรู้สึก ความจำ และความนึกคิด ๔ อย่างนี้ว่าเป็น"ของเรา"
   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,305
  ธรรมะเรื่องความว่าง สงบ หลุดพ้น สมเด็จพระสังฆราช ญสส

  urai1791 :-
  Published on Oct 27, 2013
  ธรรมะเรื่องความว่าง สงบ หลุดพ้น สมเด็จพระสังฆราช ญสส วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ผลิตเผยแพร่โดยครูอุไร น่าบัณฑิต ครูวีระ น่าบัณฑิต คุณภควัต น่าบัณฑิต
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,305
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,305
  ให้รู้จักกิเลส ในใจตน- อนังคณสูตร - สมเด็จพระญาณสังวร


  DrSeripiput Srimuang :-
  Published on Sep 1, 2016
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,305
  7 ฝึกจิตให้มีสติ รู้กายทั้งหมด - สมเด็จพระญาณสังวร

  DrSeripiput Srimuang :-
  Published on Sep 16, 2016
   
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,305
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - คืออะไร จิตตภาวนา พระสุรเสียงสมเด็จพระญาณสังวร
 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  694
 2. wari632
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  725
 3. SiTa
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  6,175
 4. Buddha's Child
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  656
 5. วิริยะ13
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,043

แชร์หน้านี้

Loading...