Edit Tags: เสียงธรรม การตั้งอารมณ์อานิสงส์ของสมาธิอาการของปิติทั้ง5การกำหนดนิมิต

แท็กหลายให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )

Loading...