เสียงธรรม บทสวดพุทธชนะมาร(พาหุง)

ในห้อง 'บทสวดมนต์' ตั้งกระทู้โดย janepat2549, 4 มีนาคม 2009.

 1. janepat2549

  janepat2549 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  1,963
  ค่าพลัง:
  +1,281
  [​IMG]


  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
  พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ
  พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว
  ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม.

  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ
  พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ;
  ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์.

  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
  อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

  เพราะเหตุอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความเจริญจำแกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้

  (๑)พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
  ครีเมขะลังอุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
  ทานาทิธัมมาะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

  พระจอมมุนี ได้เอาชนะพระยามารผู้เนรมิตแขนมากตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ ขี่ช้างครีเมขละ มาพร้อมกับเหล่าเสนามารซึ่งโห่ร้องกึกก้อง ด้วยวิธีอธิษฐานถึงทานบารมี เป็นต้น,
  ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ


  (๒) มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
  โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
  ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

  อนึ่งพระจอมมุนี ได้เอาชนะยักษ์ชื่อ อาฬวกะ ผู้มีจิตหยาบกระด้าง ผู้ไม่มีความอดทน มีความพิลึกน่ากลัวกว่าพระยามาร ซึ่งได้เข้ามาต่อสู้อย่างยิ่งยวดจนตลอดคืนยันรุ่ง ด้วยวิธีทรมานอันดี คือ ขันติ ความอดทน,
  ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ


  (๓) นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
  ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
  เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ

  พระจอมมุนี ได้เอาชนะช้างตัวประเสริฐ ชื่อ นาฬาคิรี ที่เมายิ่งนัก และแสนจะดุร้าย ประดุจไฟป่าและจักราวุธและสายฟ้า ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำ คือ ความมีพระทัยเมตตา,
  ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ


  (๔) อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
  ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
  อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ

  พระจอมมุนี ทรงคิดจะแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ จึงได้เอาชนะโจรชื่อ องคุลิมาล ผู้แสนจะดุร้าย มีฝีมือ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นระยะทาง ๓ โยชน์,
  ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ


  (๕) กัตวานะ กัฎฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
  จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
  สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

  พระจอมมุนี ได้เอาชนะคำกล่าวใส่ร้ายของ นางจิญจมาณวิกา ซึ่งทำอาการเหมือนดั่งตั้งครรภ์ เพราะเอาท่อนไม้กลมผูกไว้ที่หน้าท้อง ด้วยวิธีทรงสมาธิอันงาม คือ ความกระทำพระทัยให้ตั้งมั่นนิ่งเฉย ในท่ามกลางหมู่ชน,
  ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ


  (๖) สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
  วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
  ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

  พระจอมมุนี ผู้รุ่งเรืองด้วยแสงสว่าง คือ ปัญญา ได้เอาชนะ สัจจกะนิครนถ์ ผู้มีความคิดมุ่งหมายในอันจะละทิ้งความสัตย์ มีใจคิดจะยกถ้อยคำของตนให้สูงประดุจยกธง และมีใจมืดมนยิ่งนัก ด้วยการแสดงเทศนาให้ถูกใจ,
  ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ


  (๗) นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
  ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
  อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

  พระจอมมุนี ได้เอาชนะพญานาคราช ชื่อ นันโทปนันทะ ผู้มีความรู้ผิด มีฤทธิ์มาก ด้วยวิธีบอกอุบายให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส แสดงฤทธิ์เนรมิตกายเป็นนาคราช ไปทรมานพญานาค ชื่อ นันโทปนันทะ นั้น,
  ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ


  (๘) ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
  พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
  ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ

  พระจอมมุนี ได้เอาชนะพระพรหมผู้มีนามว่า ท้าวผกาพรหม ผู้มีฤทธิ์ คิดว่าตนเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์ ผู้ถูกพญานาครัดมือไว้แน่น เพราะมีจิตคิดถือเอาความเห็นผิด ด้วยวิธีวางยา คือ ทรงแสดงเทศนาให้ถูกใจ,
  ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ


  (๙) เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
  โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
  หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
  โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

  บุคคลใดมีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดและระลึกถึงพรุพุทธชัยมงคล ๘ คาถาเหล่านี้ทุกๆ วัน บุคคลนั้นจะพึงละความจัญไรอันตรายทั้งหลายทุกอย่างเสียได้ และเข้าถึงความหลุดพ้น คือ พระนิพพานอันบรมสุข นั้นแลฯ

  ภะวะตุสัพพมังคลัง
  รักขันตุสัพภเทวตา
  สัพพพุทธานุเวนะ

  สทาโสตถีภวันตุเต
  ขอสัพมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน
  ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายจงรักษาท่าน
  ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
  ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

  ภะวะตุสัพพมังคลัง
  รักขันตุสัพภเทวตา
  สัพพธัมมานุเวนะ
  สทาโสตถีภวันตุเต

  ขอสัพมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน
  ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายจงรักษาท่าน
  ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
  ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

  ภะวะตุสัพพมังคลัง
  รักขันตุสัพภเทวตา
  สัพพสังฆานุเวนะ
  สทาโสตถีภวันตุเต

  ขอสัพมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน
  ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายจงรักษาท่าน
  ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
  ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ
  อนุโมทนา..สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. กระติ๊บ

  กระติ๊บ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  673
  ค่าพลัง:
  +944
  เพราะมากเลยค่ะ ขอโมทนาค่ะ
   
 3. Likely

  Likely เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  4,156
  ค่าพลัง:
  +3,820
  สาธุจ๊ะ......เพราะ แบบน้ำตาไหลจริงเลย^^
   
 4. จิตสะอาดใจสงบ

  จิตสะอาดใจสงบ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  178
  ค่าพลัง:
  +17
  สาธุ...เพราะมากๆครับ
   
 5. banana1331

  banana1331 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  20
  ค่าพลัง:
  +2
  สาธุ สาธุ สาธุ
   
 6. payadoi

  payadoi สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2007
  โพสต์:
  0
  ค่าพลัง:
  +0
  ฟังบ่อยๆให้ซึมซาบ..รู้สึกผ่อนคลายจิตใจ..เหมาะกับการผักผ่อน..ครับ
  สาธุ..
   
 7. chanunnon

  chanunnon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  185
  ค่าพลัง:
  +755
  สาธุ อนุโมทนาค่ะ
   
 8. ake.susubda.phuket.

  ake.susubda.phuket. เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  191
  ค่าพลัง:
  +131
  สาธุ อนุโมทนาคราบ...<!-- google_ad_section_end -->
   
 9. hon9999

  hon9999 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มกราคม 2008
  โพสต์:
  668
  ค่าพลัง:
  +2,436
  บทสวดประกอบดนตรี แนวนี้เพราะมากๆครับ
   
 10. ศรัทธาในพระองค์

  ศรัทธาในพระองค์ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2009
  โพสต์:
  166
  ค่าพลัง:
  +40
  สาธุ อนุโมทนาค่ะ

  อยู่เพื่อทำความทดีนี้เพื่อแม่ อยู่เพื่อแผ่อายุพระพุทธศาสนา
  อยู่เพื่อสร้างบารมีที่ทำมา อยู่เพื่อพาสรรพสัตว์ขัดจิตใจ

  ขอบุญบารมี จงมีแด่ผู้เมตตาด้วยเถิด<!-- google_ad_section_end -->
   
 11. luxury

  luxury เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มกราคม 2006
  โพสต์:
  334
  ค่าพลัง:
  +583
  เพราะมากค่ะ
   
 12. Sudjai99

  Sudjai99 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  138
  ค่าพลัง:
  +399
  อนุโมทนาค่ะ
   
 13. พุทธกา

  พุทธกา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  68
  ค่าพลัง:
  +135
  อนุโมทนาสาธุ
  ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลาย สบายใจมากเลยค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ ขออานิสงค์นี้ส่งผลถึงท่านมิรู้คลายค่ะ
   
 14. โอ๊ต Art ED

  โอ๊ต Art ED สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  17
  ค่าพลัง:
  +0
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาครับ เพราะมากเลยครับ
   
 15. zerozign

  zerozign สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +2
  ขอบคุณมากค่ะ ขออนุโมทนาบุญค่ะ
   
 16. sawatha

  sawatha Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  199
  ค่าพลัง:
  +52
  อนุโมทนาจ้า
   
 17. ยอดบุญ

  ยอดบุญ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  16
  ค่าพลัง:
  +0
  สาธุ...เพราะมากๆครับ
   
 18. ดลนภา น้ำ

  ดลนภา น้ำ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มิถุนายน 2012
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +0
  อนุโมทนสาธุ ขอบคุณมากน่ะค่ะ
   
 19. ออกพราน

  ออกพราน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  427
  ค่าพลัง:
  +549
  ขอบคุณครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...