เรื่องเด่น อิทธิปาฎิหาริย์เทวดา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ในห้อง 'เสียงธรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 25 สิงหาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  "วาสนา..สร้างเองได้" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  "ทำชีวิต..เป็นโอกาส" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Published on Apr 18, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2019
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  "ทางสายกลาง" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  "ปิติ.สุข.อุเบกขา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  "นิพพาน..อนัตตา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Published on Apr 6, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 เมษายน 2019
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  "ธรรมกถารับปีใหม่ไทย (มหาสงกรานต์) ๒๕๖๒" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

  Achara Klinsuwan
  Published on Apr 19, 2019

  "พระอุปคุต..??" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  "ต้อง..227ข้อ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Published on Apr 12, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 เมษายน 2019
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  "พึ่ง..ตนเอง" # 1 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  "พึ่ง..ตนเอง" # 2 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Published on Apr 22, 2019

   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  "ปาฏิหาริย์..พระพุทธเจ้า" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  "พุทธคุณ..สุคโต" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)


  "พุทธคุณ..อรหัง" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  "บทสวดมนต์" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin

  Published on May 2, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 พฤษภาคม 2019
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  "พุทธคุณ..สัมมา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  "พุทธคุณ.วิชชาจรณะสัมปันโน" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  "พุทธคุณ..โลกวิทู" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin

  Published on May 8, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 พฤษภาคม 2019
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  "อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  "สัตถา เทวมนุสสานัง" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Published on May 10, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 พฤษภาคม 2019
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  "ปัญญาชาดก..๑" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  "ปัญญา..พระกุณฑลฯ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  "ปัญญา..สามัญ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  "เจริญ..ปัญญา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin

  Published on May 16, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 พฤษภาคม 2019
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  ธรรมกถา หลังปาฏิโมกข์ ในวาระวันวิสาขบูชา โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 620518

  อยู่กับปัจจุบันให้ดี อย่าให้ได้อย่างพระเทวทัต

  พุทธธรรม Buddhadham

  Published on May 18, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 พฤษภาคม 2019
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  "ทางเกิด..ปัญญา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  "ปฏิบัติให้ถูกทาง" # 1 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  "ปฏิบัติ..ถูกทาง" # 2 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Published on May 31, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 มิถุนายน 2019
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  ธรรมะรับอรุณ (หลัก 4 ประการเพื่อฝ่าวิกฤต)

  ธรรมะรับอรุณ (อย่ามัวแต่ขอพร จงเป็นนักสร้างพร)

  วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan

  Published on Jun 3, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 มิถุนายน 2019
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  "สมถะ..วิปัสสนา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Published on Jun 3, 2019
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  "ไม่หวังพึ่งขอผล" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Published on Jun 6, 2019
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  "เถรวาท..มหายาน" # 1 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  "เถรวาท..มหายาน"# 2 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Published on Jun 16, 2019


   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  "หลักเถรวาท" # 1 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  "หลักเถรวาท" # 2 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  "หลักเถรวาท" # 3 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Published on Jun 29, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 มิถุนายน 2019
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  "ความสุข.ที่เป็นอิสระ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  "สังฆะ..สังคม" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Published on Jun 30, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2019
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  "ปฏิสัมภิทามรรค" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Published on Jul 14, 2019
   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  ธรรมกถาวันอาสาฬหบูชา 2562 : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ.ปยุตฺโต)

  Achara Klinsuwan
  Published on Jul 16, 2019
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  "จิต..ทำงาน?" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Published on Jul 27, 2019
  "คำบาลีที่คลาดเคลื่อนไปและอุเบกขา ๑๐" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

  Achara Klinsuwan
  Published on Aug 1, 2019
  ธรรมกกถาหลังปาฏิโมกข์ เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2562 ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน สามพราน นครปฐม

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 สิงหาคม 2019
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  "จิต..นิพพาน" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Published on Jul 30, 2019
   

แชร์หน้านี้

Loading...